Разлози за одбацивање пријаве за упис политичке странке „Доста је било“ у регистар политичких странака

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавештава јавност да је пријава за упис политичке странке „Доста је било“ у Регистар политичких странака, одбачена због недостатака у поднетој документацији који ни по позиву нису исправљени. Други разлог за одбацивање је нерешени судски спор са странком „Ниједан од понуђених одговора“.

Уз пријаву за упис у Регистар политичких странака, овлашћено лице „Доста је било“ Иван Нинић, поднео је следећа документа: Записник са оснивачке скупштине са потписима 10 присутних делегата, Оснивачки акт странке „Доста је било“, Одлуку о избору председника странке, списак 10.174 оснивача политичке странке са њиховим изјавама, по два примерка Програма и Статута, оверену фотокопију личне карте и одштампан податак очитане електронске личне карте Саше Радуловића и доказ о уплати Републичке административне таксе.

Министарство је утврдило да су на прописаном обрасцу достављене свега 673 изјаве од укупног броја предатих (10.174) и међу њима су и изјаве 12 оснивача за које нема доказа да су пунолетни, пословно способни држављани Србије. Остале изјаве нису биле на обрасцу који се преузима са званичног сајта Министарства http://bit.ly/2riyhjn, а у неке од њих подаци нисуr уписивани електронски, како је прописано, већ ручно. Даље, списак оснивача странке није био сређен по азбучном реду презимена оснивача, нити достављен у прописаном електронском облику, а указано је и да Статут не садржи све податке који су Законом прописани као обавезни.

Увидом у поднету документацију, Министарство је утврдило недостатке на које је указано подносиоцу и скренута му је пажња на законски рок у коме треба отклонити недостатке. Наведени недостаци нису отклоњени у законском року, не мањем од 15 и не дужем од 30 дана од подношења пријаве, што је такође био један од разлога за одбацивање пријаве. Сви ови услови за упис у Регистар политичких странака уређени су Законом о политичким странкама, СГ РС бр 3609 и 61/15 – УС.

Додатно, поступајући по пријави за упис политичке странке „Доста је било“ овлашћеног лица Ивана Нинића, из фебруара 2017. године, Министарство је указало да већ постоји пријава политичке странке „Ниједан од понуђених одговора“ из маја 2016. године за упис промене података у Регистру, тако да се упише назив „Доста је било“. Та пријава одбачена је Решењем Министарства у октобру 2016. године, након чега је странка „Ниједан од понуђених одговора“ у новембру 2016. године покренула тужбу пред Управним судом, како би решење Министарства било поништено. Како Министарству није достављена правоснажна судска одлука, поступак по тужби странке „Ниједан од понуђених одговора“ још увек је у току, те је и то разлог за одбијање пријаве за упис политичке странке „Доста је било“ у Регистар политичких странака.

Позивамо све заинтересоване стране да остваре увид у предметну документацију у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Странка „Доста је било“, као подносиоц пријаве, увид у предметне списе може остварити и према Закону о општем управном поступку.