Razlozi za odbacivanje prijave za upis političke stranke „Dosta je bilo“ u registar političkih stranaka

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obaveštava javnost da je prijava za upis političke stranke „Dosta je bilo“ u Registar političkih stranaka, odbačena zbog nedostataka u podnetoj dokumentaciji koji ni po pozivu nisu ispravljeni. Drugi razlog za odbacivanje je nerešeni sudski spor sa strankom „Nijedan od ponuđenih odgovora“.

Uz prijavu za upis u Registar političkih stranaka, ovlašćeno lice „Dosta je bilo“ Ivan Ninić, podneo je sledeća dokumenta: Zapisnik sa osnivačke skupštine sa potpisima 10 prisutnih delegata, Osnivački akt stranke „Dosta je bilo“, Odluku o izboru predsednika stranke, spisak 10.174 osnivača političke stranke sa njihovim izjavama, po dva primerka Programa i Statuta, overenu fotokopiju lične karte i odštampan podatak očitane elektronske lične karte Saše Radulovića i dokaz o uplati Republičke administrativne takse.

Ministarstvo je utvrdilo da su na propisanom obrascu dostavljene svega 673 izjave od ukupnog broja predatih (10.174) i među njima su i izjave 12 osnivača za koje nema dokaza da su punoletni, poslovno sposobni državljani Srbije. Ostale izjave nisu bile na obrascu koji se preuzima sa zvaničnog sajta Ministarstva http://bit.ly/2riyhjn, a u neke od njih podaci nisur upisivani elektronski, kako je propisano, već ručno. Dalje, spisak osnivača stranke nije bio sređen po azbučnom redu prezimena osnivača, niti dostavljen u propisanom elektronskom obliku, a ukazano je i da Statut ne sadrži sve podatke koji su Zakonom propisani kao obavezni.

Uvidom u podnetu dokumentaciju, Ministarstvo je utvrdilo nedostatke na koje je ukazano podnosiocu i skrenuta mu je pažnja na zakonski rok u kome treba otkloniti nedostatke. Navedeni nedostaci nisu otklonjeni u zakonskom roku, ne manjem od 15 i ne dužem od 30 dana od podnošenja prijave, što je takođe bio jedan od razloga za odbacivanje prijave. Svi ovi uslovi za upis u Registar političkih stranaka uređeni su Zakonom o političkim strankama, SG RS br 3609 i 61/15 – US.

Dodatno, postupajući po prijavi za upis političke stranke „Dosta je bilo“ ovlašćenog lica Ivana Ninića, iz februara 2017. godine, Ministarstvo je ukazalo da već postoji prijava političke stranke „Nijedan od ponuđenih odgovora“ iz maja 2016. godine za upis promene podataka u Registru, tako da se upiše naziv „Dosta je bilo“. Ta prijava odbačena je Rešenjem Ministarstva u oktobru 2016. godine, nakon čega je stranka „Nijedan od ponuđenih odgovora“ u novembru 2016. godine pokrenula tužbu pred Upravnim sudom, kako bi rešenje Ministarstva bilo poništeno. Kako Ministarstvu nije dostavljena pravosnažna sudska odluka, postupak po tužbi stranke „Nijedan od ponuđenih odgovora“ još uvek je u toku, te je i to razlog za odbijanje prijave za upis političke stranke „Dosta je bilo“ u Registar političkih stranaka.

Pozivamo sve zainteresovane strane da ostvare uvid u predmetnu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Stranka „Dosta je bilo“, kao podnosioc prijave, uvid u predmetne spise može ostvariti i prema Zakonu o opštem upravnom postupku.