Ружић: Редефинисање рокова за примену закона о платама у јавном сектору

Министар за државну управу и локалну самоуправу Бранко Ружић изјавио је у Скупштини Србије да се предложеним изменама закона редефинишу рокови од којих почиње примена системског и посебних закона о платама у појединачним деловима јавног сектора и да се предлаже да се реформа одложи за још једну годину, имајући у виду комплексност процеса.

Министар Ружић је образлагао Предлог закона о изменама Закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, Предлог закона о изменама Закона о систему плата запослених у јавном сектору, Предлог закона о изменама Закона о платама службеника  и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, Предлог закона о изменама Закона о запосленима у јавним службама.

“У предстојећем периоду потребно да се спроведу додатне финансијске анализе преласка на нов систем плата и да се остави примерен временски период послодавцима и запосленима за припрему за имплементацију нових решења”, објаснио је он.

Измени ових закона, како је рекао, приступило се због потребе да се у предстојећем периоду спроведе детаљнија процена фискалног утицаја укључивања свих запослених у јавном сектору у нови систем плата и омогући планирање и утврђивање трошкова рада запослених према новом систему плата, како би се спречило да учешће масе зарада опште државе у бруто домаћем производу порасте.

Он је додао да је тај процес сложен и да је потребно оставити додатни  временски период, чиме би се омогућило да реформа система плата постигне финансијски одржив ефекат почев од 1.јануара 2021. године.

Ружић је подсетио да платни разреди постоје од 1. јануара 2007.године када је усвојен Закон о платама државних службеника и намештеника.

„Рад државних службеника се већ прати и плате државних службеника се, зависно од вредновања рада, крећу кроз платне разреде. Платни разреди значи да се плате повећавају запосленима на бази квалитета њиховог рада, чак и у случају да се не повећава основица на основу које се обрачунава плата. Платни разреди значе добро управљање учинком и људима, које треба да прати и награда кроз плату“, рекао је он.

Опредељење је да се кроз реформу система плата, омогући примена платних разреда за целокупан јавни сектор. „Предлажемо да се почетак реформе одложи за још једну годину, имајући у виду комплексност овог процеса“, рекао је Ружић.

Он је истакао да се реформа односи на више од 400.000 запослених у разним установама, државним органима, јавним агенцијама…

Како је објаснио, специфичности сваког дела јавног сектора морају да се анализирају и уваже кроз система плата, додатака и других права.