Сектор јавне управе

Сектор за јавну управу обавља послове који се односе на: припрему стратешких докумената, закона, других прописа и општнх аката из области система државне управе/јавне управе, организације н рада министарстава и посебних организација, јавних агенција и јавних служби, управног поступка, управне инспекције, инспекцијског надзора, избора за републичке органе, Заштитника грађана, слободног приступа информацијама од јавног значаја, канцеларијског пословања и електронске управе; учешће у припрми међународних уговора; припрему мишљења на нацрте, односно предлоге прописа и општих аката из делокруга Сектора које други предлагачи достављају Министарству на мишљење или сагласност; развој и унапређење система и квалитета рада јавне управе; печат; надзор над сврсисходношћу рада стручних служби управних округа; управљање реформом јавне управе; спровођење иницијативе партнерства за отворену управу; праћење примене системских закона, прописа и општнх аката из делокруга Сектора и предлагање мера за унапређење стања у тип областима; праћење прописа Европске уније из делокруга Сектора; коордннацију и сарадњу са органима, организацијама и институцијама јавне управе и организацијама цвилног друштва у областнма из делокруга Сектора; yчeшћe у успостављању система финансијског управљања и контроле у пословима из делокруга Сектора и друге послове из делокруга Сектора.

 

У Сектору за јавну управу образују се следеhе уже унутрашње јединице:

  • Одљење за ypeђење и координацију система јавне управе
  • Одељење за стратешко планирање јавне управе
  • Група за организацију и рад јавне управе

 

Више о надлежностима Сектора за јавну управу