Ispit za inspektore

Ispit za inspektora, u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru i  Pravilnikom o programu i načinu sprovođenja ispita za inspektora u obavezi su da polažu zaposleni koji obavljaju poslove inspekcijskog nadzora.

 

Inspektor koji na dan stupanja na snagu Zakona o inspekcijskom nadzoru (29. april 2015. godine) ima najmanje sedam godina radnog iskustva na poslovima inspekcijskog nadzora ispunjava uslove za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora i nije dužan da polaže ispit za inspektora (član 66).

 

Ispit za inspektora sprovodi komisija koju imenuje ministar nadležan za poslove državne uprave. Komisija sačinjava spisak propisa za pripremu ispita i spisak pitanja koja se mogu postaviti u toku ispita, koja se objavljuju na internet stranici ministarstva nadležnog za poslove državne uprave i internet stranici Koordinacione komisije.

Sve dodatne informacije u vezi sa načinom polaganja ispita za inspektora mogu se zatražiti na:

 

 ispitzainspektora@mduls.gov.rs

011/311-34-59

011/2681-158

Način prijave

Zahtev za polaganje ispita za inspektora sa potrebnim dokazima o ispunjenosti propisanih uslova za polaganje ispita podnosi se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, 11000 Beograd, a može se podneti i elektronski preko portala eUprava.

 

 

Dokumenta koja lica podnose prilikom prijavljivanja ispita za inspektora

 

Zahtev podnosi organ u kome je kandidat zaposlen na posebno popisanom Obrascu. Uz zahtev se prilažu sledeća dokumenta:

  • Rešenje o radnopravnom statusu
  • Diploma o stečenoj školskoj spremi (overena fotokopija)
  • Lična karta (fotokopija – očitana lična karta)
  • Dokazi za oslobađanje obaveze polaganja određenih ispitnih predmeta

 

 

Naknada za polaganje ispita

 

Troškovi polaganja ispita za inspektora iznose 7.500,00 dinara, a troškovi polaganja popravnog ispita iznose 4.000,00 dinara.

 

Naknada troškova za polaganje ispita za inspektora uplaćuje se pre polaganja ispita opštom uplatnicom sa sledećim podacima:

račun: 840-30982845-97

model: 97

poziv na broj: 701480003

svrha uplate: naknada troškova za polaganje ispita za inspektora

uplatilac: ime i prezime kandidata

primalac: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, 11000 Beograd.

 

Primer popunjene uplatnice

Polaganje ispita i ispitni predmeti

Ispit za inspektora polaže se pismeno i usmeno i sprovodi se po ispitnim predmetima.

 

Ispitni predmeti i pitanja:

  • Opšti upravni postupak i osnovi upravnih sporova
  • Zakon o inspekcijskom nadzoru i prateći propisi i opšti akti
  • Osnovi prava privrednih društava i drugih privrednih subjekata i privrednog poslovanja
  • Osnovi kaznenog prava i kaznenih postupaka
  • Veštine potrebne za vršenje inspekcijskog nadzora

Kandidati koji imaju položen pravosudni ispit i kandidati koji će obavljati poslove iz nadležnosti i delokruga upravne inspekcije oslobođeni su polaganja oblasti „Opšti upravni postupak i osnovi upravnih sporova”, „Osnovi prava privrednih društava i drugih privrednih subjekata i privrednog poslovanja” i oblasti „Osnovi kaznenog prava i kaznenih postupaka”.

 

Kandidati koji imaju položen državni stručni ispit koji obuhvata oblasti opšteg upravnog postupka i osnova upravnih sporova, odnosno kaznenog prava i kaznenih postupaka oslobođeni su polaganja oblasti „Opšti upravni postupak i osnovi upravnih sporova”, odnosno oblasti „Osnovi kaznenog prava i kaznenih postupaka”.

 

Kandidati iz inspekcije za preventivnu zaštitu u sastavu ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove oslobođeni su polaganja oblasti „Opšti upravni postupak i osnovi upravnih sporova” i „Osnovi kaznenog prava i kaznenih postupaka”.

 

Kandidatu koji je položio ispit izdaje se Uverenje o položenom ispitu za inspektora.

Pismeni deo ispita (materijali)

Usmeni deo ispita (materijali)