Обавештења

Јавна расправа о Предлогу акционог плана за период од 2024. до 2025. године, за спровођење Програма за реформу система локалне самоуправе за период од 2021. до 2025. године одржаће се у периоду од 8. до 27. фебруара 2024. године. Министарство државне управе и локалне самоуправе позива...

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и члана 4. став 1. Уредбе о  интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима оглашава    ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У              МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ   I Орган у коме се...

Настављајући добру праксу пружања подршке кандидатима у припреми за полагање стручних испита, Министарстрво државне управе и локалне самоуправе израдило је и објавило прво издање Приручника за полагање испита за инспектора. Приручник, кроз призму важећих прописа, обрађује сложену материју испитних предмета у оквиру испита за инспектора и...

На основу члана 26. Правилника о начину и критеријумима расподеле средстава за финансирање програма подршке развоју и функционисању система локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 101/21), Република Србија МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ објављује ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу годишњих награда за најбоље општинске/градске управе у 2023. години   Увод...

На основу члана 9. Правилника о начину и критеријумима расподеле средстава за финансирање програма подршке развоју и функционисању система локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 101/21)     Република Србија МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ расписује ЈАВНИ ПОЗИВ за расподелу средстава   Расподела средстава ће се вршити на основу поднетих пријава које садрже...

У складу са одредбама члана 77. ст. 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18) и члана 32. и 41. ст. 5. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РСˮ, број 30/18), Министарство...

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и члана 4. став 1. Уредбе о  интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима оглашава    ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У              МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ     I Орган у коме...

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС” бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,  95/18, 157/20 и 142/22), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и...

Од 1. јануара 2024. године почиње примена Закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 92/23) и Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне...

Влада Републике Србије, на седници одржаној 14. децембра 2023. године, на предлог Националне академије за јавну управу, закључком 05 број 151-12229/2023 је усвојила Општи програм обуке државних службеника за 2024. годину и Програм обуке руководилаца у државним органима за 2024. годину. На истој седници, закључком 05...

Skip to content