База знања

Kанцеларија за информационе технологије и електронску управу је тело Владе Републике Србије које се бави различитим питањима у вези са системом електронске управе и информационих система и инфраструктуре органа државне управе и служби Владе. Директор Kанцеларије одговара директно председнику Владе и носилац је активности на...

Једна од првих активности које су дале снажан замајац промени рада администрације било је усвајање новог Закона о општем управном поступку 29. фебруара 2016. године. Разлог промена овог кључног закона за рад службеника био је јасан: „Један од основних циљева Владе Републике Србије јесте успостављање...

Цивилно друштво је неизоставан партнер државним институцијама у креирању праведнијег, демократског друштва заснованог на владавини права. У том смислу, удружења и друге организације цивилног друштва важан су актер и у реформисању јавне управе у Републици Србији, од доношења важеће Стратегије реформе јавне управе 2014. године...

Процес консултација са заинтересованом јавношћу у најранијим фазама припреме прописа обавеза је утврђена Законом о државној управи. Предвиђено је да поред већ обавезног поступка јавне расправе, јавност буде обавештена и укључена у рад већ у најранијој фази припреме нацрта закона....

У циљу подстицања грађана да дају своје предлоге и усмере органе управе на решавање неких за њих горућих питања, законом смо утврдили да је 5% грађана са бирачким правом довољно за покретање народне иницијативе, како овај механизам непосредне демократије не би зависио од воље било...

Реформа јавне управе доноси велике промене у начину на који општине и градови раде, што је и природно јер управо они највећи број услуга пружају грађанима Србије...

Да би јавна управа могла ефикасно, делотворно и стручно да одговори на потребе грађана и пружи квалитетне јавне услуге у складу са принципима и стандардима „доброг управљања“, део реформских активности је и повећање транспарентности рада јавне управе и унапређење етичких стандарда и одговорности при обављању...

Коренита и свеобухватна реформа инспекцијског надзора, којом је успостављен јединствени правни оквир и основ за рад и уједначено поступање свих инспектората и инспекцијских служби, као и нов начин контроле привредних субјеката, започела је априла 2016. године. Она се спроводи у циљу бољег пословног амбијента и...

Стратегијом развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору Влада Републике Србије спроводи низ реформских мера усмерених на унапређење одговорности руководилаца и запослених у јавном сектору. Такође, овим мерама се управљање јавним средствима обавља у складу са принципима интерне финансијске контроле....

Реформа Пореске управе за Владу Србије представља једну од приоритетних активности у реформи јавног сектора. Пореска управа Републике Србије започела је 2015. године свеобухватан процес реформи који подразумева низ институционалних, организационих и технолошких промена. Трансформација Пореске управе и њени циљеви базирани су на потреби за успостављањем...

Skip to content