ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и члана 4. став 1. Уредбе о  интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима оглашава

   ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У

             МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 

I Орган у коме се радно место попуњава: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, Београд.

 

II Радно место које се попуњава:

 

Радно место за аналитичке и евиденционе послове, у звању сарадник, Секретаријат Министарства – 1 извршилац.

Опис посла: Прикупља и припрема табеларне прегледе података потребне за израду извештаја из делокруга Секретаријата; врши проверу исправности и усклађености достављених предлога за службено путовање са Планом службених путовања и Финансијским планом; координира са добављачима организацију смештаја и превоза и припрема документацију у вези са службеним путовањима запослених; сарађује са писарницом у вези са пријемом и експедовањем поште и архивирањем предмета; обавља послове пријема, евидентирања и разврставања предмета упућених Секретаријату и врши расподелу предмета организационим јединицама у Секретаријату; обавља послове организације састанака, скупова и других догађаја; води евиденције за потребе Секретаријата и записнике са одржаних састанака; обавља послове скенирања, уношења и обраде документа у систем електронске писарнице; обавља и друге послове по налогу секретара Министарства.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно научног поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; најмање три године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

 

III Место рада: Београд, Бирчанинова 6.

 

IV Врста радног односа: Радно место се попуњава заснивањем радног односа на неодређено време.

 

V Компетенције које се проверавају у изборном поступку:

Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.

Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са комисијом.

На интерном конурсу за извршилачка радна места која нису руководећа, не проверавају се опште функционалне и понашајне компетенције, а за радна места која су руководећа не проверавају се опште функционалне компетенције.

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.

 

Провера посебних функционалних компетенција

 

  1. Посебна функционална компетенција у одређеној области рада – стручно-опeративни послови (методе и технике опсервације, прикупљање и евидентирање података; технике израде општих, појединачних и других правних и осталих аката) – провераваће се путем симулације (усмено);
  2. Посебнa функционалне компетенције за одређено радно место – планска документа, прописи и акта из надлежности и организације ограна (Закон о државним службеницима) – провераваће се путем симулације (усмено);
  3. Посебнa функционалне компетенције за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе) – провераваће се путем симулације (усмено).

 

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Министарства државне управе и локлане самоуправе www.mduls.gov.rs.

 

Интервју са комисијом: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

 

VI Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за интерни конкурс: Образац пријаве на конкурс шаље се поштом или предаје непосредно на адресу писарнице Министарства државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 Београд, са назнаком „За интерни конкурс” или електронским путем на адресу: kadrovi.mduls@mduls.gov.rs.

Напомена: Ако се пријава подноси електронским путем, на месту које је предвиђено за потпис уноси се име и презиме кандидата, а кандидат пријаву потписује пре почетка прве фазе изборног поступка.

 

VII Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Сара Качаревић, телефон: 011/3643 900 од 9:00 до 13:00 часова.

 

VIII Датум оглашавања:  5. фебруар 2024. године.

 

IX Рок за подношење пријава на интерни конкурс је осам дана и почиње да тече 6. фебруара 2024. године и истиче 13. фебруара 2024. године.

 

X Пријава на интерни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљљање кадровима www.suk.gov.rs, на интернет презентацији Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs  или у штампаној верзији на писарници Министарства државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, Београд.

Приликом предаје пријаве на интерни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку.

Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

 

XI Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или премештају у органу у коме ради или решења да је државни службеник нераспоређен.

 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи. Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.

Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

XII Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу Министарства државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6.

 

XIII Датум и место провере компетенција кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о интерном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 19. фебруара 2024. године, о чему ће кандидати бити обавештени писмено на адресе које су навели у својим пријавама.

Провера посебних функционалних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом обавиће се у просторијама Министарства државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6.

 

Кандидати који успешно прођу једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или email адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

 

XIV Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници  запослени на неодређено време из органа државне управе и служби Владе.

 

Напоменe: 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар државне управе и локалне самоуправе. Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Службе за управљање кадровима и интернет презентацији и огласној табли Министарства државне управе и локалне самоуправе.

 

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

                                                                                                                              Д И Р Е К Т О Р

                                                                                                                          др Данило Рончевић

 

Преузмите:

Образац пријаве

Материјали за припрему

Листа кандидата који су испунили мерила за избор Skip to content