Нови Закон о јавним набавкама – растерећење и за привреду и за управу

Примена новог Закона о јавним набавкама доноси значајно смањење и поједностављивање поступака у области јавне набавке, смањење административног оптерећења и на страни наручиоца и на страни понуђача. Значајно ће смањити трошкова учешћа у поступцима јавне набавке малим и средњим предузећима, што представља увођење најбоље европске праксе у овој области. Ово доприноси повећању броја понуда у поступцима јавне набавке, а тиме директно и већој тржишној конкуренцији и бољем квалитету и цени испоручених услуга или добара.

Електронска интернет платформа – Портал јавних набавки постаје законски обавезно централно место за комуникацију и размену података у поступку јавне набавке. Тренутно су на Порталу већ имплементирана одређена решења која као обавезна уводе нове директиве (на пример: електронска објава огласа о јавним набавкама, електронска доступност конкурсне документације и сл.), али нови закон предвиђа и увођење електронског подношења понуда и пријава за учешће, односно комплетно спровођење процедуре јавне набавке преко ове интернет платформе.

Главне новине, уведене новим Законом које значајно модернизују и уређују поступак јавних набавки су:

Изјава о испуњености критеријума – подноси је сваки понуђач где формално потврђује да испуњава све критеријуме и да није у ситуацији која може да га искључи из поступка јавне набавке. Ова изјава замењује разне потврде које је понуђач морао да сакупља од различитих надлежних органа, у писменој форми, само  да би могао да учестује у јавном надметању.

Партнерство за иновације – нов поступак јавне набавке. Овај поступак би требало да омогући и да убрза јавне набавке случају потребе за иновативним добрима, радовима или услугама које нису доступне на тржишту. Овај поступак ће значајно допринети развоју и интеграцији транспортних, енергетских, информационих, комуникационих и других технологија у појединим секторима и промовисање знања и нових технологија. Очекује се посебна примена у области здравства и културе где ће се поступак набавке спроводити по „блажем режиму“, с краћим поступком.

Нови критеријуми за доделу уговора – уговор се додељује економски најповољнијој понуди на основу односа цене и квалитета.

Изједначеност поступака јавне набавке мале и велике вредности – Исти поступци јавне набавке примењиваће се без обзира на вредност набавке, с тим да се за набавке већих вредности примењују дужи рокови за достављање понуда и пријава за учешће.

Систем динамичне набавке – Отворени, вишегодишњи поступак јавне набавке који се одиграва аутоматизовано, електронским путем, у складу са унапред датим параметрима – понуда се подноси електронским путем, исте се оцењују и рангирају електронски, што у великој мери отклања могућност утицаја људског фактора, а тиме и потенцијални простор за коруптивне радње. Може да се одабере више понуђача и дужем временском периоду, за робу или услуге за којима постоји потреба наручиоца у дужем временском периоду. Ово је правило којим се знатно утиче како на транспарентност, тако и на принцип конкуренције у овом посебном облику јавне набавке.

Ступањем на снагу овог закона Управа за јавне набавке ће наставити са радом као Канцеларија за јавне набавке. Мониторинг над радом наручилаца обављаће Канцеларија за јавне набавке у циљу спречавања, откривања и отклањања неправилности које могу да настану или су настале у примени Закона о јавним набавкама.

Преузмите нови ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМАSkip to content