Испит за инспектора

Испит за инспектора утврђен је Законом о инспекцијском надзору.

Питања од значаја за спровођење испита за инспектора ближе су уређена Правилником о испиту за инспектора, која се примењује од 1. јануара 2021. године.

 

КО ПОЛАЖЕ ИСПИТ ЗА ИНСПЕКТОРА

 

Испит за инспектора полаже

 • лице на пробном раду које је радни однос засновало на радном месту инспектора на неодређено време и лице које је засновало радни однос на радном месту инспектора на неодређено време, а нема положен испит за инспектора, у року од шест месеци од дана заснивања радног односа;
 • лице које је први пут засновало радни однос у струци и оспособљава се за самосталан рад на пословима радног места инспектора.

Испит за инспектора могу полагати и друга лица која су се оспособила за самосталан рад у струци, односно самостално обављање послова и имају стечено радно искуство у струци у трајању које је услов за обављање послова инспектора, а заинтересована су за рад на пословима инспектора.

 

КО ОДЛУЧУЈЕ О ЗАХТЕВУ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ИНСПЕКТОРА

Министарство државне управе и локалне самоуправе одлучује о захтеву за полагање испита за инспектора преко овлашћеног службеног лица.

 

КО СПРОВОДИ ИСПИТ ЗА ИНСПЕКТОРА

Испит за инспектора спроводи Испитна комисија за полагање испита за инспектора, коју образује министар државне управе и локалне самоуправе.

О датуму, времену и месту полагања испита кандидат, који испуњава услове за полагање испита за инспектора, обавештава се до седам дана пре дана одређеног за полагање испита за инспектора.

 

УВЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ ДРЖАВНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ

Кандидату који је положио испит издаје се уверење о положеном испиту за инспектора.

 

НАПОМЕНА

Поступци по захтевима за полагање испита за инспектора који нису окончани до дана почетка примене Правилника о испиту за инспектора („Службени гласник РС”, број 15/20), окончаће се према одредбама Правилника о програму и начину спровођења испита за инспектора („Службени гласник РС”, број 88/16).

Такође, кандидати који су започели полагање испита за инспектора према програму испита за инспектора утврђеним Правилником о програму и начину спровођења испита за инспектора („Службени гласник РС”, број 88/16), окончаће полагање испита према том програму.

За све додатне информације у вези са испитом  за инспектора можете се обратити путем КОНТАКТ ФОРМЕ

Начин пријаве

ЗАХТЕВ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ИНСПЕКТОРА

Захтев за полагање испита за инспектора подноси се Министарству државне управе и локалне самоуправе.

 

Захтев за полагање испита за инспектора подноси орган у коме је кандидат запослен искључиво путем Електронског јединственог управног места, коме се приступа путем веб презентације Министарства државне управе и локалне самоуправе.

 

Изузетно, захтев за полагање испита за инспектора, непосредно или путем поште на адресу Министарства државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6, може поднети лице које се оспособило за самосталан рад у струци, односно самостално обављање послова и имају стечено радно искуство у струци у трајању које је услов за обављање послова инспектора, а заинтересована су за рад на пословима инспектора.

Ово лице захтев за полагање испита за инспектора подноси на прописаном Обрасцу 1. Подаци у образац захтева уписују се електронским путем.

 

ДОКУМЕНТА КОЈА се подносе уз захтев за полагање ИСПИТА ЗА ИНСПЕКТОРА

Лице на пробном раду које је радни однос засновало на радном месту инспектора на неодређено време, лице које је засновало радни однос на радном месту инспектора на неодређено време, а нема положен испит за инспектора и лице које је први пут засновало радни однос у струци и оспособљава се за самосталан рад на пословима радног места инспектора.

 • решење о заснивању радног односа на неодређено време, односно решење о заснивању радног односа приправника на одређено време;
 • оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању;
 • фотокопија личне карте;
 • доказ којим се потврђује да је кандидат положио државни стручни испит по програму који је садржао испитни предмет Општи управни поступак и управни спор или захтев за прибављање података по службеној дужности, на Обрасцу захтева.

Лица која су се оспособила за самосталан рад у струци, односно самостално обављање послова и имају стечено радно искуство у струци у трајању које је услов за обављање послова инспектора, а заинтересована су за рад на пословима инспектора

 • потврда о стеченом радном искуству у струци;
 • оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању;
 • фотокопија личне карте
 • доказ којим се потврђује да је кандидат положио државни стручни испит по програму који је садржао испитни предмет Општи управни поступак и управни спор или захтев за прибављање података по службеној дужности, на Обрасцу захтева.

АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

Орган у коме је кандидат запослен, односно кандидат пре приступања полагању испита доставља доказ о уплати републичке административне таксе.

Републичка административна такса за испит за инспектора (по кандидату) износи 7.790,00 динара, а за полагање поправног испита (по кандидату) износи 4.150,00 динара

рачун: 840-30982845-97

модел: 97

позив на број: 701480003

сврха уплате: Републичка административна такса – Испит за инспектора

уплатилац: Име и презиме кандидата

прималац: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 Београд.

 

Пример попуњеног налога за уплату

 

Пример попуњене уплатнице

Испитни предмети

Испит за инспектора садржи следеће испитне предмете:

 • Општи управни поступак и управни спор;
 • Инспекцијски надзор;
 • Основи права привредних друштава и других привредних субјеката и привредног пословања;
 • Основи казненог права и казнених поступака;
 • Вештине потребне за вршење инспекцијског надзора.

Програм испита за инспектора за кандидата који је положио државни стручни испит по програму који је садржао испитни предмет Општи управни поступак и управни спор, не обухвата тај испит.

Области које чине садржину испитних предмета садржане су у Програму испита за инспектора.

Материјал за припрему полагања испита за инспектора

Препоручена литература за припрему Испита за инспектора

Општи управни поступак и управни спор

 • Закон о општем управном поступку („Службени глсник РС”, број 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење);
 • Закон о управним споровима („Службени глсник РС”, број 111/09);
 • Приручник за полагање државног стручног испита (део Управни поступак и управни спор).

Инспекцијски надзор

 • Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, бр. 36/15, 44/18 – др. закон и 95/18);
 • Уредба о заједничким елементима процене ризика у инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број 81/15);
 • Уредба о изгледу обрасца и начину вођења евиденције о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број 81/15);
 • Правилник о изгледу обрасца службене легитимације инспектора („Службени гласник РС”, број 81/15);
 • Правилник о општем обрасцу записника о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број 81/15).

Основи права привредних друштава и других привредних субјеката и привредног пословања

 • Закон о привредним друштвима („Службени глсник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19);
 • Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени глсник РС”, бр. 99/11, 83/14 и 31/19);
 • Закон о рачуноводству („Службени глсник РС”, број 73/19);
 • Правилник о садржини Регистра привредних субјеката и документацији потребној за регистрацију („Службени глсник РС”, број 42/16).

Основи казненог права и казнених поступака

 • Кривични законик („Службени глсник РС”, бр. 85/05, 88/05 – исправка, 107/05 – исправка,72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14, 94/16 и 35/19);
 • Законик о кривичном поступку („Службени глсник РС”, бр. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13, 55/14 и 35/19);
 • Закон о прекршајима („Службени глсник РС”, бр. 65/13, 13/16, 98/16 – одлука УС, 91/19 и 91/19 – др. закон);
 • Закон о привредним преступима („Службени лист СФРЈ”, бр. 4/77, 36/77 – исправка, 14/85, 10/86 – пречишћен текст, 74/87, 57/89 и 3/90, „Службени лист СРЈ”, бр. 27/92, 16/93 – др. закон, 31/93 – др. закон, 41/93 – др. закон, 50/93 – др. закон, 24/94, 28/96 и 64/01 и „Службени глсник РС”, број 101/05 – др. закон).

Вештине потребне за вршење инспекцијског надзора

 

Сви прописи наведени у препорученој литератури доступни су у бази Правно-информационог система Републике Србије.

Најчешћа питања и одговори

Издавање уверења о чињеницама о којима се води службена евиденција

У складу са чланом 29. Закона о општем управном поступку, Министарство државне управе и локалне самоуправе издаје уверење о чињеницама уписаним у Евиденцију о положеном испиту за инспектора.

 1. Захтев за издавање уверења који подноси орган у коме је запослено лице за које се захтева издавање уверења, подноси се искључиво путем Електронског јединственог управног места, коме се приступа са веб презентације Министарства државне управе и локалне самоуправе.
 2. Захтев за издавање уверења може поднети и физичко лице, непосредно или путем поште на адресу Министарства државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6.

Ово лице захтев за издавање уверења подноси за:

 • Ииспит за инспектора на следећем Обрасцу

Подаци у образац захтева уписују се електронским путем.

Уз захтев који подноси физичко лице прилаже се јавна исправа на основу које се идентификује странка у поступку (фотокопија личне карте), доказ да лице није у радном односу, ако се као сврха издавања уверења навoди та чињеница и доказ о уплати републичке административне таксе, ако се као сврха издавања уверења наводе разлози који нису основ за ослобађање од плаћања републичке административне таксе.

УПЛАТИЛАЦ: Име и презиме, пребивалиште и адреса подносиоца захтева
СВРХА УПЛАТЕ: Републичка административна такса
ПРИМАЛАЦ: Буџет Републике Србије
ИЗНОС: 330,00 РСД
РАЧУН БРОЈ: 840–742221843–57
МОДЕЛ: 97
ПОЗИВ НА БРОЈ: 50-016
Skip to content