Испит за инспектора

Испит за инспектора утврђен је Законом о инспекцијском надзору.

Питања од значаја за спровођење испита за инспектора ближе су уређена Правилником о испиту за инспектора, („Службени гласник РС”, бр. 15/20 и 49/23).

 

КО ПОЛАЖЕ ИСПИТ ЗА ИНСПЕКТОРА

Испит за инспектора полаже

 • лице на пробном раду које је радни однос засновало на радном месту инспектора на неодређено време и лице које је засновало радни однос на радном месту инспектора на неодређено време, а нема положен испит за инспектора, у року од шест месеци од дана заснивања радног односа;
 • лице које је први пут засновало радни однос у струци и оспособљава се за самосталан рад на пословима радног места инспектора.

Испит за инспектора могу полагати и друга лица која су се оспособила за самосталан рад у струци, односно самостално обављање послова и имају стечено радно искуство у струци у трајању које је услов за обављање послова инспектора, а заинтересована су за рад на пословима инспектора.

 

КО ОДЛУЧУЈЕ О ЗАХТЕВУ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ИНСПЕКТОРА

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе одлучује о захтеву за полагање испита за инспектора преко овлашћеног службеног лица.

 

КО СПРОВОДИ ИСПИТ ЗА ИНСПЕКТОРА

Испит за инспектора спроводи Испитна комисија за полагање испита за инспектора, коју образује министар државне управе и локалне самоуправе.

О датуму, времену и месту полагања испита кандидат, који испуњава услове за полагање испита за инспектора, обавештава се до седам дана пре дана одређеног за полагање испита за инспектора.

УВЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ ИСПИТУ ЗА ИНСПЕКТОРА

Кандидату који је положио испит издаје се уверење о положеном испиту за инспектора.

За све додатне информације у вези са испитом  за инспектора можете се обратити путем КОНТАКТ ФОРМЕ

Начин пријаве

ЗАХТЕВ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ИНСПЕКТОРА

Захтев за полагање испита за инспектора подноси се Министарству државне управе и локалне самоуправе.

 

Захтев за полагање испита за инспектора подноси орган у коме је кандидат запослен искључиво путем Електронског јединственог управног места за органе, коме се приступа путем веб презентације Министарства државне управе и локалне самоуправе.

 

Захтев за полагање испита за инспектора путем Електронског јединственог управног места за физичка лица на веб порталу Министарства, могу поднети и лица која су се оспособила за самосталан рад у струци, односно самостално обављање послова и имају стечено радно искуство у струци у трајању које је услов за обављање послова инспектора, а заинтересована су за рад на пословима инспектора.

 

Захтев за полагање испита за инспектора одговарајући је Обрасцу 1, који је прописа Правилником о испиту за инспектора и чини његов саставни део.

 

ДОКУМЕНТА КОЈА се подносе уз захтев за полагање ИСПИТА ЗА ИНСПЕКТОРА

Лице на пробном раду које је радни однос засновало на радном месту инспектора на неодређено време, лице које је засновало радни однос на радном месту инспектора на неодређено време, а нема положен испит за инспектора и лице које је први пут засновало радни однос у струци и оспособљава се за самосталан рад на пословима радног места инспектора.

 • оригинал или електронска копија решења о заснивању радног односа на неодређено време, односно решења о заснивању радног односа приправника на одређено време, оверена у складу са законом који уређује оверавање потписа, рукописа и преписа;
 • оригинал или електронска копија дипломе о стеченом образовању, оверена у складу са законом који уређује оверавање потписа, рукописа и преписа;
 • фотокопија личне карте:
 • оригинал или електронска копија доказа којим се потврђује да је кандидат положио државни стручни испит по програму који је садржао испитни предмет Општи управни поступак и управни спор или захтев за прибављање података по службеној дужности, на Обрасцу захтева.

Лица која су се оспособила за самосталан рад у струци, односно самостално обављање послова и имају стечено радно искуство у струци у трајању које је услов за обављање послова инспектора, а заинтересована су за рад на пословима инспектора:

 • електронска копија потврде о стеченом радном искуству у струци, оверена у складу са законом који уређује оверавање потписа, рукописа и преписа;
 • електронска копија дипломе о стеченом образовању, оверена у складу са законом који уређује оверавање потписа, рукописа и преписа;
 • фотокопија личне карте;
 • оригинал или електронска копија доказа којим се потврђује да је кандидат положио државни стручни испит по програму који је садржао испитни предмет Општи управни поступак и управни спор или захтев за прибављање података по службеној дужности, на Обрасцу захтева.

АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

Орган у коме је кандидат запослен, односно кандидат пре приступања полагању испита доставља доказ о уплати републичке административне таксе.

Републичка административна такса за испит за инспектора (по кандидату) износи 8.970,00 динара, а за полагање поправног испита (по кандидату) износи 4.780,00 динара

рачун: 840-30982845-97

модел: 97

позив на број: 701480003

сврха уплате: Републичка административна такса – Испит за инспектора

уплатилац: Име и презиме кандидата

прималац: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 Београд.

 

Пример попуњеног налога за уплату

 

 

Испитни предмети

Испит за инспектора садржи следеће испитне предмете:

 1. Општи управни поступак и управни спор;
 2. Инспекцијски надзор;
 3. Основи права привредних друштава и других привредних субјеката и привредног пословања;
 4. Основи казненог права и казнених поступака;
 5. Вештине потребне за вршење инспекцијског надзора.

Програм испита за инспектора за кандидата који је положио државни стручни испит по програму који је садржао испитни предмет Општи управни поступак и управни спор, не обухвата тај испит.

Области које чине садржину испитних предмета садржане су у Програму испита за инспектора.

Материјал за припрему полагања испита за инспектора

Министарство државне управе и локалне самоуправе припремило је и објавило:

 Приручник за полагање испита за инспектора 

 Приручник за полагање испита за инспектора 

 

Садржај приручника је систематизован у целине које одговарају испитним предметима које кандидати полажу у оквиру испита за инспектора.

Најчешћа питања и одговори

Издавање уверења о чињеницама о којима се води службена евиденција

У складу са чланом 29. Закона о општем управном поступку, Министарство државне управе и локалне самоуправе издаје уверење о чињеницама уписаним у Евиденцију о положеном испиту за инспектора.

 1. Захтев за издавање уверења који подноси орган у коме је запослено лице за које се захтева издавање уверења, подноси се искључиво путем Електронског јединственог управног места за органе, коме се приступа са веб презентације Министарства државне управе и локалне самоуправе.
 2. Захтев за издавање уверења може поднети и физичко лице, искључиво путем Електронског јединственог управног места за физичка лица, коме се приступа са веб презентације Министарства државне управе и локалне самоуправе.

Захтев за издавање уверења се подноси на следећем обрасцу:

 • Испит за инспектора – Образац.

Уз захтев који подноси физичко лице прилаже се јавна исправа на основу које се идентификује странка у поступку (фотокопија личне карте), доказ да лице није у радном односу, ако се као сврха издавања уверења навoди та чињеница и доказ о уплати републичке административне таксе, ако се као сврха издавања уверења наводе разлози који нису основ за ослобађање од плаћања републичке административне таксе.

УПЛАТИЛАЦ: Име и презиме, пребивалиште и адреса подносиоца захтева
СВРХА УПЛАТЕ: Републичка административна такса
ПРИМАЛАЦ: Буџет Републике Србије
ИЗНОС: 380,00 РСД
РАЧУН БРОЈ: 840–742221843–57
МОДЕЛ: 97
ПОЗИВ НА БРОЈ: 50-016
Skip to content