Управљање јавним финансијама

Досадашње реформе у области јавних финансија доприносе јачању финансијске одговорности, контроле и дисциплине, транспарентнијој контроли трошења новца из буџета и спречавању непрофесионалног и ненаменског трошења новца пореских обвезника. Унапређење система јавних набавки допринело је отварању Преговарачког поглавља 5, док је модернизација рада Пореске управе довела до тога да је приход од наплате пореза у последњих 5 година увећан за 26,3%. Потпуно је измењен начин буџетирања, кроз увођење Грађанског буџета и обавезних извештаја о извршењу буџета.

  • Обезбедити грађанима свеобухватне, релевантне и благовремене буџетске информације главни је мотив који стоји иза програма реформе управљања јавним финансима. Овај документ један је од најважнијих стра

  • Реформа Пореске управе за Владу Србије представља једну од приоритетних активности у реформи јавног сектора. Пореска управа Републике Србије започела је 2015. године свеобухватан процес реформи кој

  • Портал еПорези представља скуп електронских сервиса Пореске управе Републике Србије, који омогућава свим пореским обвезницима једноставније испуњавање својих обавеза. Уз еПорезе једноставно је електро

  • Стратегијом развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору Влада Републике Србије спроводи низ реформских мера усмерених на унапређење одговорности руководилаца и запослених у јавном сектору. Т

  • Захваљујући успешно спроведеној реформи јавних набавки, као и зацртаним плановима за даље унапређење и развој овог система, у преговорима о приступању Србије Европској унији у децембру 2016. године от

  • Прописима Европске уније уређено је питање електронских набавки, које укључују електронска средства комуникације, системе динамичне куповине и електронске аукције. Један о најважнијих корака ка потпун

Skip to content