Управљање људским ресурсима

Реформом јавне управе започете су промене у циљу професионализације рада државних службеника и службеника у јединицима локалне самоуправе. До сада је постигнутно много на унапређењу управљања људским ресурсима кроз реформу система планирања, селекције, вредновања и плата запослених у јавном сектору, као и на успостављању трајног и одрживог система стручног усавршавања запослених у јавној управи. Kрајњи циљ је поуздана, одговорна, ефикасна и економична администрација.

  • Неизоставни део реформе јавне управе у Србији је унапређење управљања људским ресурсима и стварање система за континурано стручно усавршавање запослених.

  • Оквир компетенција представља скуп знања, вештина и понашања службеника која су потребна да би се послови на неком радном месту у јавној управи обављали на квалитетан и делотвора начин

  • Реформа радних односа и плата део је свеобухватне реформе јавне управе у Републици Србији, која је започета усвајањем Стратегије реформе јавне управе 2014. године.

  • Оптимизација и модернизација јавне управе у циљу повећања квалитета пружања јавних услуга, део су реформског процеса у јавном сектору. Јавна управа Републике Србије се реформише од 2004. године, а нео

  • Реформа система плата успоставља јединствено праћење радних места, односно звања, чинова, положаја и функција у јавном сектору, послова који се обављају и висине основне плате запослених на тим послов

  • Професионални развој државних службеника и службеника у јединицама локалне самоуправе у Србији поверен је Националној академији за јавну управу. За мање од две године, колико је прошло од доношења Зак

Skip to content