Обавештења

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18),  члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног...

Влада Републике Србије, на предлог Националне академије за јавну управу, усвојила је програме за стручно усавршавање за 2019. годину. Усвојени су: Општи програм обуке државних службеника за 2019. годину, који обухвата Увод у програм обуке и Програм континуираног стручног усавршавања државних службеника у државним органима Програм...

Влада Србије усвојила је Уредбу о критеријумима за расподелу средстава из буџета Републике Србије за финансирање рада националних савета националних мањина ( http://mduls.gov.rs/wp-content/uploads/Uredba-o-kriterijumima-za-raspodelu-sredstva-iz-budzeta-RS-za-finansiranje-rada-nacionalnih-saveta.pdf). Овом уредбом ближе се уређују критеријуми за расподелу средстава из буџета Републике Србије за финансирање рада националних савета националних мањина који су уписани у...

У оквиру Програма Exchange 5 објављен је други позив за избор локалних самоуправа за директну техничку подршку за свеобухватни процес локалног планирања и програмског буџетирања (очекивана је подршка за најмање 4 локалне самоуправе). Програм Exchange 5 финансира Европска унија из средстава ИПА 2014, а спроводи Министарство...

Позивамо јединице локалне самоуправе да изразе интересовање за учешће у истраживању задовољства грађана, које спроводи ЦеСИД д.о.о. у оквиру програма подршке Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO, а који спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS). Истраживање...

Министарство државне управе и локалне смаоуправе је у циљу ефикасне реализације пројекта Владе Републике Србије „Ажурирање адресног регистра“ припремило за локалне самоуправе Смернице за израду предлога одлуке за добијање претходне сагласности надлежног органа на предлог одлуке о називима улица и других делова насељених места. Смернице садрже целокупну процедуру у вези са добијањем сагласности, као...

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног...

Народна Скупштина Републике Србије је 20. јуна 2018. године усвојила Закон о изменама и допунама закона о локалној самоуправи, а јединице локалне самоуправе су дужне да своје статуте и друге опште акте ускладе са овим законом у року од девет месеци од дана његовог ступања...

Савет за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе одржао је данас осамнаесту седницу у овој години на којој су, поред осталог, сумирани остварени резултати у 2018. години, који се могу оценити значајним за укупно унапређење изградње капацитета и стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе. Најважнија активност односила се...

Национална академија за јавну управу је дана 21. децембра 2018. године објавила јавни позив за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања у јавној управи. На јавни позив могу са јавити кандидати (физичка лица) који испуњавају услове за селекцију реализатора који су наведени у позиву. Пријаве на јавни позив...