Обавештења

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном...

У сегменту управљања кадровима у државним органима посебно место дато је  стручном оспособљавању – приправништву. Будући да је Законом о државним службеницима иновирана обавеза руководилаца органа да донесу општи акт о увођењу приправника у рад, припремили смо Модел Правилника о увођењу приправника у рад, са...

Комисија састављена од представника Министарства државне управе и локалне самоуправе и Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије обавештава подносиоце пријава и осталу заинтересовану јавност о резултатима Јавног позива организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Посебној међуминистарској радној групи за израду Акционог плана...

Министарство државне управе и локалне самоуправе, на основу члана 119. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14 – УС, 55/14 и 47/18), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС”, брoj 84/19), члана 3. Уредбе...

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном...

Министарство државне управе и локалне самоуправе објавило је нови троброј билтена Реформа јавне управе који је намењен информисању службеника у државним институцијама и локалним самоуправама. У новом троброју можете прочитати како функционише и чему служи  интернет апликација за обавештавање свих запослених у јавној управи Огласна табла...

Министарство државне управе и локалне самоуправе и Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије упућују Јавни позив организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Посебној међуминистарској радној групи за израду Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији...

На основу члана 10а Правилника о начину и критеријумима расподеле средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 11/18, 13/19 и 3/20), Комисија за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу расписује ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу...

На основу члана 10. Правилника о начину и критеријумима расподеле средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 11/18, 13/19 и 3/20 ) Република Србија МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ -Комисија за спровођење поступка и утврђивања предлога за расподелу средстава- расписује ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтева...

У складу са изменама и допунама Закона о Централној евиденцији стварних власника, усвојеним 23. децембра 2019 године, сви регистровани субјекти, укључујући удружења, задужбине и фондације, дужни су да евидентирају податке о стварном власнику у Централну евиденцију најкасније до 31. јануара 2020. године. Регистровани субјекти треба електронским путем да унесу податке у Централну евиденцију стварних власника коју...