Budžet ministarstva

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o budžetu za 2021. godinu raspolagalo je budžetom od 2.457.344.000 dinara na svim izvorima finansiranja. Zakonom o izmenama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu  budžet Ministarstva je ostao na istom nivou.

U toku 2020. godine Državna revizorska institucija je sprovela reviziju finansijskih izveštaja za 2019. godinu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Po mišljenju Državne revizorske institucije (Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja Ministarstva državne uprave i lokalne samuprave za 2019.Poslerevizioni izveštaj o merama ispravljanja po reviziji finansijskih izveštaja za 2019. godinu) finansijski izveštaji Ministarstva pripremljeni su po svim materijalno značajnim pitanjima u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, Uredbom o budžetskom računovodstvu, Pravilnikom o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova i Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem.

Finansijski plan za 2021. godinu

Budžet za 2020. godinu

Budžet Ministarstva za 2020. godinu – izvod iz Zakona o budžetu

 

Više informacija o budžetima iz prethodnih godina i njihovoj realizaciji možete videti u Informatoru o radu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave

Realizacija budžeta za 2019. godinu

Finansijski plan za 2020. godinu

Srednjoročni plan 2021-2023. godina