Budžet ministarstva

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o budžetu za 2020. godinu raspolagalo je budžetom od 1.719.666.000 dinara na svim izvorima finansiranja. U cilju otklanjanja štetnih posledica izazvanih bolešću COVID-19, Uredbom Vlade Srbije budžet Ministarstva je umanjen za 446.513.000 dinara tako da nakon izmene iznosi  1.273.153.000 dinara.

 

 

Deo sredstava je usmeren dva budžetska fonda, Budžetski fond za Program za lokalne samouprave i Budžetski fond za nacionalne manjine, kao i na Program uspostavljanja jedinstvenog upravnog mesta jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama.

 

U toku 2019. godine Državna revizorska institucija je sprovela reviziju finansijskih izveštaja za 2018. godinu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

 

Po mišljenju Državne revizorske institucije (Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja MDULS za 2018. i Poslerevizioni izveštaj o merama ispravljanja) finansijski izveštaji Ministarstva pripremljeni su po svim materijalno značajnim pitanjima u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, Uredbom o budžetskom računovodstvu, Pravilnikom o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova i Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem.