Budžet ministarstva

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o budžetu za 2020. godinu raspolaže budžetom od 1.719.666.000 dinara na svim izvorima finansiranja.

 

Deo sredstava je usmeren dva budžetska fonda, Budžetski fond za Program za lokalne samouprave i Budžetski fond za nacionalne manjine, kao i na Program uspostavljanja jedinstvenog upravnog mesta jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama.

 

U toku 2019. godine Državna revizorska institucija je sprovela reviziju finansijskih izveštaja za 2018. godinu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

 

Po mišljenju Državne revizorske institucije (Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja MDULS za 2018. i Poslerevizioni izveštaj o merama ispravljanja) finansijski izveštaji Ministarstva pripremljeni su po svim materijalno značajnim pitanjima u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, Uredbom o budžetskom računovodstvu, Pravilnikom o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova i Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem.

Budžet za 2020. godinu

Budžet Ministarstva za 2020. godinu – izvod iz Zakona o budžetu

 

Više informacija o budžetima iz prethodnih godina i njihovoj realizaciji možete videti u Informatoru o radu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave

Realizacija budžeta za 2019. godinu

Finansijski plan za 2020. godinu

Finansijski plan za 2020. godinu

Odluka o Finansijskom planu za 2020. godinu 

 

Više informacija o finansijskim planovima za prethodne godine možete videti u Informatoru o radu

Srednjoročni plan 2020-2022. godina