НОВЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ УСЛУГЕ У ОБЛАСТИ СТРУЧНИХ ИСПИТА

Министарство државне управе и локалне самоуправе спроводи активности које имају за циљ успостављање апликативног софтвера са модулима за подршку управном одлучивању, организовање и спровођење стручних испита и вођење евиденције о положеним испитима.

Ово софтверско решење омогућиће у целини имплементирање електронског управног поступања и електронске комуникације (услуге електронске управе) у раду са корисницима који подносе захтеве за полагање државног стручног испита и посебног стручног испита за матичара.

За несметан рад у софтверском решењу, неопходно је да будући корисници система благовремено обезбеде потребне предуслове, и то:

  • одреде овлашћено службено лице за подношење захтева за полагање државног стручног испита, односно посебног стручног испита за матичара и предузимање других радњи у систему;
  • обезбеде квалификовани електронски сертификат за приступ овлашћеног службеног лица систему;
  • доставе експорт дигиталног електронског сертификата у CER формату;
  • поднесу захтев за евидентирање корисника система (органа и овлашћеног службеног лица органа).

Захтев за евидентирање корисника, са попуњеним обрасцем и експортом квалификованог електронског сертификата у CER формату доставља се Министарству државне управе и локалне самоуправе, најкасније до 29. новембра 2019. године, путем електронске поште на адресу:

  • За ДРЖАВНИ СТРУЧНИ ИСПИТ – maja.rakic@mduls.gov.rs
  • За ПОСЕБАН СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА МАТИЧАРА – milica.tomic@mduls.gov.rs

а затим и путем поште, потписане од стране руководиоца органа.

Образац – ДРЖАВНИ СТРУЧНИ ИСПИТ

Образац – ПОСЕБАН СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА МАТИЧАРА

Упутство за експорт сертификата