NOVE ELEKTRONSKE USLUGE U OBLASTI STRUČNIH ISPITA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave sprovodi aktivnosti koje imaju za cilj uspostavljanje aplikativnog softvera sa modulima za podršku upravnom odlučivanju, organizovanje i sprovođenje stručnih ispita i vođenje evidencije o položenim ispitima.

Ovo softversko rešenje omogućiće u celini implementiranje elektronskog upravnog postupanja i elektronske komunikacije (usluge elektronske uprave) u radu sa korisnicima koji podnose zahteve za polaganje državnog stručnog ispita i posebnog stručnog ispita za matičara.

Za nesmetan rad u softverskom rešenju, neophodno je da budući korisnici sistema blagovremeno obezbede potrebne preduslove, i to:

  • odrede ovlašćeno službeno lice za podnošenje zahteva za polaganje državnog stručnog ispita, odnosno posebnog stručnog ispita za matičara i preduzimanje drugih radnji u sistemu;
  • obezbede kvalifikovani elektronski sertifikat za pristup ovlašćenog službenog lica sistemu;
  • dostave eksport digitalnog elektronskog sertifikata u CER formatu;
  • podnesu zahtev za evidentiranje korisnika sistema (organa i ovlašćenog službenog lica organa).

Zahtev za evidentiranje korisnika, sa popunjenim obrascem i eksportom kvalifikovanog elektronskog sertifikata u CER formatu dostavlja se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, najkasnije do 29. novembra 2019. godine, putem elektronske pošte na adresu:

  • Za DRŽAVNI STRUČNI ISPIT – maja.rakic@mduls.gov.rs
  • Za POSEBAN STRUČNI ISPIT ZA MATIČARA – milica.tomic@mduls.gov.rs

a zatim i putem pošte, potpisane od strane rukovodioca organa.

Obrazac – DRŽAVNI STRUČNI ISPIT

Obrazac – POSEBAN STRUČNI ISPIT ZA MATIČARA

Uputstvo za eksport sertifikata