Припремљене радне верзије Закона о националној академији за стручно усавршавање и закона о изменама и допунама закона о државним службеницима

Министарство државне управе и локалне самоуправе, као надлежно у пословима државне управе који се односе на изградњу капацитета и стручно усавршавање запослених у државним органима, започело је активности које су у вези са припремом Нацрта закона о Националној академији за стручно усавршавање у јавној управи.

Посебна радна група за припрему текста Нацрта закона о Националној академији за стручно усавршавање у јавној управи, која је образована решењем министра државне управе и локалне самоуправе, припремила је радну верзију овог закона.

Истовремено, ради унапређења система стручног усавршавања државних службеника и усклађивања са предложеним новинама садржаним у радној верзији Закона о Националној академији за стручно усавршавање у јавној управи, припремљена је радна верзија Закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима.

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива државне органе, органе територијалне аутономије, органе јединица локалне самоуправе и друге имаоце јавних овлашћења, као и државне службенике и запослене у ситему јавне управе, стручну јавност и остале заинтересоване субјекте да се упознају са радном верзијом Закона о Националној академији за стручно усавршавање у јавној управи и радном верзијом Закона о изменама и доунама Закона о државним службеницима.

Заинтересовани своје коментаре, предлоге и сугестије могу доставити Министарству, на е-mail адресу nacionalna.akademija@mduls.gov.rs.

Коментари, предлози и сугестије достављају се на обрасцу који се може преузети уз текстове раних верзија закона, а достављају се у садржају наведеном у обрасцима.

РАДНА ВЕРЗИЈА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДРЖАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА

ОБРАЗАЦ – КОМЕНТАРИ – РАДНА ВЕРЗИЈА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОУНАМА ЗАКОНА О ДРЖАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА

РАДНА ВЕРЗИЈА ЗАКОНА О НАЦИОНАЛНОЈ АКАДЕМИЈИ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У ЈАВНОЈ УПРАВИ

ОБРАЗАЦ – КОМЕНТАРИ – РАДНА ВЕРЗИЈА ЗАКОНА О НАЦИОНАЛНОЈ АКАДЕМИЈИ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У ЈАВНОЈ УПРАВИ