Pripremljene radne verzije Zakona o nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje i zakona o izmenama i dopunama zakona o državnim službenicima

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, kao nadležno u poslovima državne uprave koji se odnose na izgradnju kapaciteta i stručno usavršavanje zaposlenih u državnim organima, započelo je aktivnosti koje su u vezi sa pripremom Nacrta zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi.

Posebna radna grupa za pripremu teksta Nacrta zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi, koja je obrazovana rešenjem ministra državne uprave i lokalne samouprave, pripremila je radnu verziju ovog zakona.

Istovremeno, radi unapređenja sistema stručnog usavršavanja državnih službenika i usklađivanja sa predloženim novinama sadržanim u radnoj verziji Zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi, pripremljena je radna verzija Zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva državne organe, organe teritorijalne autonomije, organe jedinica lokalne samouprave i druge imaoce javnih ovlašćenja, kao i državne službenike i zaposlene u sitemu javne uprave, stručnu javnost i ostale zainteresovane subjekte da se upoznaju sa radnom verzijom Zakona o Nacionalnoj akademiji za stručno usavršavanje u javnoj upravi i radnom verzijom Zakona o izmenama i dounama Zakona o državnim službenicima.

Zainteresovani svoje komentare, predloge i sugestije mogu dostaviti Ministarstvu, na e-mail adresu nacionalna.akademija@mduls.gov.rs.

Komentari, predlozi i sugestije dostavljaju se na obrascu koji se može preuzeti uz tekstove ranih verzija zakona, a dostavljaju se u sadržaju navedenom u obrascima.

RADNA VERZIJA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA

OBRAZAC – KOMENTARI – RADNA VERZIJA ZAKONA O IZMENAMA I DOUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA

RADNA VERZIJA ZAKONA O NACIONALNOJ AKADEMIJI ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE U JAVNOJ UPRAVI

OBRAZAC – KOMENTARI – RADNA VERZIJA ZAKONA O NACIONALNOJ AKADEMIJI ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE U JAVNOJ UPRAVI