САВЕТ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Савет за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе основала је Влада Републике Србије – 23. децембра 2016. године, у циљу обезбеђења начела ефикасности, правичности и целовитости система стручног усавршавања запослених у органима јединица локалне самоуправе.

Одлуком о образовању Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 105/16) и Одлуком о измени Одлуке о образовању Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број17/20), у Савет су именовани:

 • др Иван Бошњак, Министарство државне управе и локалне самоуправе, председник Савета;
 • Саша Могић, Министарство државне управе и локалне самоуправе, члан;
 • Весна Ђукић, Београдска отворена школа, члан;
 • проф. др Вера Милошевић, Висока пољопривредна школа струковних студија Шабац; члан;
 • Никола Тарбук, Стална конференција градова и општина, члан;
 • Иван Миливојевић, Стална конференција градова и општина, члан;
 • Сандра Пантелић, Градска управа града Београда, члан и
 • Милош Петровић, Градска управа града Краљева, члан.

Послови Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе уређени су Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локлане самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 113/17 – др. закон, 95/18 и 86/19 – др. закон).

Поред осталог, Савет:

 • прaти eфeктe примeнe oвoг зaкoнa у oблaсти стручнoг усaвршaвaњa и прeдлaжe мoгућa унaпрeђeњa;
 • сaрaђуje сa Нaциoнaлнoм aкaдeмиjoм зa jaвну упрaву и њeним пoсeбним стручним тeлимa рaди oстaривaњa циљa утврђeнoг члaнoм 117. oвoг зaкoнa;
 • сaрaђуje сa jeдиницaмa лoкaлнe сaмoупрaвe и њихoвим aсoциjaциjaмa рaди сaглeдaвaњa њихoвих пoтрeбa зa стручним усaвршaвaњeм и учeствуje у рaзвojу утврђивaњa пoтрeбa зa стручним усaвршaвaњeм у jeдиницaмa лoкaлнe сaмoупрaвe;
 • дaje прeпoрукe у пoглeду сaдржинe и спрoвoђeњa утврђeних oпштих прoгрaмa oбукe, рaди њихoвe примeнe у склaду сa пoтрeбaмa зaпoслeних у jeдиницaмa лoкaлнe сaмoупрaвe;
 • прaти спeцифичнe пoтрeбe jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe и дaje oдгoвaрajућe прeпoрукe и смeрницe jeдиницaмa лoкaлнe сaмoупрaвe у вeзи сa пoсeбним прoгрaмимa oбукe;
 • рaзмaтрa утврђeнe пoтрeбe зa пoсeбним прoгрaмимa стручнoг усaвршaвaњa у jeдиницaмa лoкaлнe сaмoупрaвe и дaje мишљeњe o прeдлoгу пoсeбних прoгрaмa oбукe у jeдиницaмa лoкaлнe сaмoупрaвe;
 • обавља и друге послове у склaду сa зaкoнoм.

Начин рада и одлучивања Савета, као и друга питања од значаја за његов рад утврђени су Пословником о раду Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе.

Савет има секретара кога је из реда државних службеника, на предлог министра надлежног за систем локалне самоуправе, решењем именовао председник Савета.

Стручне и административно-техничке послове за потребе Савета обавља Министарство државне управе и локалне самоуправе – Сектор за стручно усавршавање.

 

Контакти:

Савет за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе

Тијана Пухаловић, секретар Савета –  tijana.puhaloviç@mduls.gov.rs

Министарство државне управе и локалне самоуправе, Сектор за стручно усавршавањеstrucno.usavrsavanje@mduls.gov.rs

 

Преузмите: