САВЕТ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

У циљу обезбеђења начела ефикасности, правичности и целовитости система стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе, Влада Србије је 23. децембра 2016. године, у складу са чланом 117. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, основала Савет за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе.

У Савет су именовани:
др Иван Бошњак, Министарство државне управе и локалне самоуправе, председник;
– Ивона Симић, Кабинет председника Владе, члан;
– др Весна Ђукић, Београдска отворене школе, члан;
– проф. др Вера Милошевић, Висока пољопривредне школе струковних студија Шабац, члан;
– Иван Миливојевић, Стална конференције градова и општина, члан;
– Никола Тарбук, Стална конференције градова и општина, члан;
– Сандра Пантелић, Градска управа града Београда, члан;
– Милош Петровић, Градска управа града Краљева, члан.

Послови Савета јесу:
1) да прати ефекте примене овог закона у области стручног усавршавања и предлаже могућа унапређења;
2) да сарађује са Националном академијом за јавну управу и њеним посебним стручним телима ради остаривања циља утврђеног чланом 117. овог закона;
3) да сарађује са јединицама локалне самоуправе и њиховим асоцијацијама ради сагледавања њихових потреба за стручним усавршавањем и учествује у развоју утврђивања потреба за стручним усавршавањем у јединицама локалне самоуправе;
4) да даје препоруке у погледу садржине и спровођења утврђених општих програма обуке, ради њихове примене у складу са потребама запослених у јединицама локалне самоуправе;
5) да прати специфичне потребе јединица локалне самоуправе и даје одговарајуће препоруке и смернице јединицама локалне самоуправе у вези са посебним програмима обуке;
6) да разматра утврђене потребе за посебним програмима стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе и даје мишљење о предлогу посебних програма обуке у јединицама локалне самоуправе;
7) да доносe пословник о раду Савета;
8) други послови у скаду са законом.

Одлуком Савета, а на предлог министра државне управе и локалне самоуправе, за секретара Савета именована је Тијана Пухаловић, млађи саветник у Сектору за стручно усавршавање Министарства државне управе и локалне самоуправе.

Стручне и административне-техничке послове за потребе Савета обавља Министарство државне управе и локалне самоуправе – Сектор за стручно усавршавање.

Контакт адреса Савета је strucno.usavrsavanje@mduls.gov.rs.

Преузмите: