Državni stručni ispit

Državni stručni ispit, shodno Uredbi o programu i načinu polaganja državnog stručnog u obavezi su da polažu lica zaposlena u ministarstvima, organima uprave u sastavu ministarstava, posebnim organizacijama, sudovima, javnim tužilaštvima, Republičkom javnom pravobranilaštvu, službama Narodne skupštine Republike Srbije, predsednika Republike Srbije, Vlade Republike Srbije, te Ustavnog suda, službama organa čije članove bira Narodna skupština Republike Srbije, kao i u stručnim službama upravnih okruga.

 

Takođe, državni stručni ispit dužni su da polože i zaposleni u imaocima javnih ovlašćenja kada vrše poverene poslove državne uprave, kao i zaposleni u organima autonomnih pokrajina, opština, gradova i grada Beograda.

 

Državni stručni ispit mogu polagati i lica zainteresovana za rad na poslovima za čije obavljanje je potreban položen državni stručni ispit, ukoliko imaju najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci o čemu, uz zahtev za polaganje državnog stručnog ispita, prilažu dokaz – potvrda poslodavca.

 

Državni stručni ispit sprovodi Ispitna komisija za polaganje državnog stručnog ispita za kandidate sa visokim obrazovanjem i Ispitna komisija  za polaganje državnog stručnog ispita za kandidate sa srednjim obrazovanjem, koje obrazuje ministar nadležan za poslove uprave.

Način prijave

Zahtev za polaganje državnog stručnog ispita podnosi se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, 11000 Beograd.

 

Zahtev podnosi organ državne uprave, odnosno drugi organ ili organizacija u kojoj je kandidat zaposlen, a može ga podneti i sam kandidat na posebno propisanom Obrascu zahteva za polaganje državnog stručnog ispita.

 

 

Dokumenta koja lica podnose prilikom prijavljivanja državnog stručnog ispita

 

Državni službenici:

 • rešenje o radnopravnom statusu
 • rešenje o utvrđenoj obavezi polaganja državnog stručnog ispita
 • diploma o stečenoj školskoj spremi (overena fotokopija)

 

Lica zaposlena u organima lokalne samouprave:

 • rešenje o radnopravnom statusu
 • rešenje o utvrđenoj obavezi polaganja državnog stručnog ispita
 • diploma o stečenoj školskoj spremi (overena fotokopija)
 • lična karta (fotokopija)

 

Lica koja su podnela prijavu na javni konkurs za popunjavanje položaja, odnosno postavljenje:

 • diploma o stečenoj školskoj spremi (overena fotokopija)
 • lična karta (fotokopija)
 • potvrda o podnetoj prijavi na javni konkurs

 

Lica zainteresovana za rad u organima državne uprave:

 • diploma o stečenoj školskoj spremi (overena fotokopija)
 • lična karta (fotokopija)
 • potvrda o stečenom radnom iskustvu u struci

 

Lica koja u toku rada steknu viši stepen obrazovanja:

 • diploma o stečenoj školskoj spremi (overena fotokopija)
 • lična karta (fotokopija)
 • fotokopija uverenja o položenom državnom stručnom ispitu sa srednjom spremom kao i dopis organa o nameri premeštaja lica na poslove sa novostečenim stepenom obrazovanja

 

 

Naknada za polaganje ispita

 

Kandidat se 25-30 dana pre zakazanog ispita obaveštava o datumu, mestu, vremenu i visini naknade za polaganje ispita. Ispiti se organizuju više puta u toku meseca.

 

Naknada za polaganje državnog stručnog ispita je 7.500,00 dinara, a za polaganje popravnog ispita naknada je 4.000,00 (bez obzira da li se polažu jedan ili dva ispitna  predmeta).

 

Naknada se uplaćuje na:

broj računa: 840-30982845-97

model: 97

poziv na broj: 761480001

svrha uplate: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave – Ispitna komisija

uplatilac: ime i prezime kandidata za koga se uplata vrši

primalac: Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, 11000 Beograd

 

Naknade se uplaćuju po dobijenom pozivu i obaveštenju o polaganju ispita

 

Primer popunjene uplatnice

 

 

Kandidatu koji je položio ispit izdaje se uverenje o položenom državnom stručnom ispitu, i šalje se poštom na adresu koja je navedena u prijavi.

Državni stručni ispit za kandidate sa visokim obrazovanjem

Državni stručni ispit za kandidate sa visokim obrazovanjem sadrži sledeće ispitne predmete:

 • Ustavno uređenje
 • Osnovi sistema Evropske unije
 • Osnovi sistema državne uprave
 • Radno zakonodavstvo
 • Upravni postupak, sa elementima kancelarijskog poslovanja i upravni spor

 

Pogledajte Program državnog stručnog ispita za državne službenike sa visokim obrazovanjem

Državni stručni ispit za kandidate sa srednjim obrazovanjem

Državni stručni ispit za kandidate sa srednjim obrazovanjem sadrži sledeće ispitne predmete:

 • Osnovi sistema državne uprave i ustavnog uređenja
 • Osnovi sistema Evropske unije
 • Osnovi sistema radnih odnosa i radni odnosi u državnim organima
 •  Upravni postupak, sa elementima kancelarijskog poslovanja

 

Pogledaje Program državnog stručnog ispita za državne službenike sa srednjim obrazovanjem

Materijali za pripremu polaganja državnog stručnog ispita

Najčešća pitanja i odgovori

Za sve dodatne informacije u vezi sa državnim stručnim ispitom možete se obratiti putem KONTAKT FORME