Два нова приручника за креирање и управљање јавним политикама

Да ли се унапред може знати какве ће ефекте имати неки закон и колико ће да кошта његова примена? То не само да је могуће, већ је и неопходно и требало би да буде саставни део процеса креирања јавних политика.

Влада Србије и други државни органи, као креатори јавних политика, током њихове израде, морају да обрате пажњу на више фактора који могу да буду од пресудног значаја за успех тих политика. Зато је Републички секретаријат за јавне политике уз подршку Европске уније креирао два приручника који би државној управи требало да помогну да на адекватан начин анализира ефекте јавних политика и процени трошкове спровођења планских докумената и прописа који одређују област на које се односи нека јавна политика.

Приручник за анализу ефеката јавних политика и прописа и Приручник за утврђивање трошкова јавних политика и прописа су припремљени у оквиру пројекта Подршка реформи јавне управе у оквиру Секторског реформсог уговора за сектор реформе јавне управе, који финансира Европска унија. Базирани су на домаћим прописима и доброј пракси из Европске уније и требало би значајно да олакшају процес креирања јавних политика и учине их ефективнијим, ефикаснијим и економичнијим.

Сврха Приручника за анализу ефеката јавних политкка и прописа је да помогне корисницима – државним службеницима да на адекватан начин спроведу анализу ефеката јавних политика и прописа, односно да одговоре на два кључна питања: – Да ли је планирана интервенција државе сврсисходна? – Који су најбољи начини да се реше утврђени проблеми и постигну жељени циљеви? Приручник помаже државним службеницима приказујући низ инструмената и техника за анализу ефеката јавних политика и прописа.

Анализа ефеката омогућава доносиоцима одлука да утврде и боље разумеју потенцијалне позитивне и негативне, директне и индиректне ефекте које јавне политике или прописи могу да произведу (ex-ante анализа), односно које су произвели (ex-post анализа). На основу анализе ефеката, јавне политике и прописи се утврђују тако да се узроци постојећих проблема отклоне, циљеви постигну што ефикасније, а негативни ефекти сведу на најмању могућу меру.

Приручник за утврђивање трошкова јавних политика и прописа служи као подршка службеницима јавне управе који учествују у изради планских докумената и прописа, односно процени трошкова њиховог спровођења и ефеката на буџет. Приручник је првенствено намењен службеницима у министарствима и осталим органима и организацијама државне управе с обзиром на специфичности планског система и буџетске процедуре на републичком нивоу. Међутим, концепти и методи обрачуна трошкова изложени у Приручнику релевантни су и за друге нивое власти и друге актере који учествују у у изради планских докумената и прописа и који управљају њиховим спровођењем.  

Приручник је израђен у сарадњи Републичког секретаријата за јавне политике и Министарства финансија.

Ове приручнике можете пронаћи ОВДЕ.

Шта су то јавне политике?

Јавне политике су мерe које Влада уводи као одговор на потребе друштва у циљу уређења оних области нашег живота којe јесу јавни интерес. А јавни интерес је да здравствене услуге буду ефикасне и окренуте пацијенту, образовање савремено, квалитетно и конкурентно, прилике да се запослимо веће, привреда продуктивнија, наука повезанија са привредом и доприноси иновативним концептима и да државна управа, као сервис грађана, пружа квалитетније и боље услугеSkip to content