Dva nova priručnika za kreiranje i upravljanje javnim politikama

Da li se unapred može znati kakve će efekte imati neki zakon i koliko će da košta njegova primena? To ne samo da je moguće, već je i neophodno i trebalo bi da bude sastavni deo procesa kreiranja javnih politika.

Vlada Srbije i drugi državni organi, kao kreatori javnih politika, tokom njihove izrade, moraju da obrate pažnju na više faktora koji mogu da budu od presudnog značaja za uspeh tih politika. Zato je Republički sekretarijat za javne politike uz podršku Evropske unije kreirao dva priručnika koji bi državnoj upravi trebalo da pomognu da na adekvatan način analizira efekte javnih politika i proceni troškove sprovođenja planskih dokumenata i propisa koji određuju oblast na koje se odnosi neka javna politika.

Priručnik za analizu efekata javnih politika i propisa i Priručnik za utvrđivanje troškova javnih politika i propisa su pripremljeni u okviru projekta Podrška reformi javne uprave u okviru Sektorskog reformsog ugovora za sektor reforme javne uprave, koji finansira Evropska unija. Bazirani su na domaćim propisima i dobroj praksi iz Evropske unije i trebalo bi značajno da olakšaju proces kreiranja javnih politika i učine ih efektivnijim, efikasnijim i ekonomičnijim.

Svrha Priručnika za analizu efekata javnih politkka i propisa je da pomogne korisnicima – državnim službenicima da na adekvatan način sprovedu analizu efekata javnih politika i propisa, odnosno da odgovore na dva ključna pitanja: – Da li je planirana intervencija države svrsishodna? – Koji su najbolji načini da se reše utvrđeni problemi i postignu željeni ciljevi? Priručnik pomaže državnim službenicima prikazujući niz instrumenata i tehnika za analizu efekata javnih politika i propisa.

Analiza efekata omogućava donosiocima odluka da utvrde i bolje razumeju potencijalne pozitivne i negativne, direktne i indirektne efekte koje javne politike ili propisi mogu da proizvedu (ex-ante analiza), odnosno koje su proizveli (ex-post analiza). Na osnovu analize efekata, javne politike i propisi se utvrđuju tako da se uzroci postojećih problema otklone, ciljevi postignu što efikasnije, a negativni efekti svedu na najmanju moguću meru.

Priručnik za utvrđivanje troškova javnih politika i propisa služi kao podrška službenicima javne uprave koji učestvuju u izradi planskih dokumenata i propisa, odnosno proceni troškova njihovog sprovođenja i efekata na budžet. Priručnik je prvenstveno namenjen službenicima u ministarstvima i ostalim organima i organizacijama državne uprave s obzirom na specifičnosti planskog sistema i budžetske procedure na republičkom nivou. Međutim, koncepti i metodi obračuna troškova izloženi u Priručniku relevantni su i za druge nivoe vlasti i druge aktere koji učestvuju u u izradi planskih dokumenata i propisa i koji upravljaju njihovim sprovođenjem.  

Priručnik je izrađen u saradnji Republičkog sekretarijata za javne politike i Ministarstva finansija.

Ove priručnike možete pronaći OVDE.

Šta su to javne politike?

Javne politike su mere koje Vlada uvodi kao odgovor na potrebe društva u cilju uređenja onih oblasti našeg života koje jesu javni interes. A javni interes je da zdravstvene usluge budu efikasne i okrenute pacijentu, obrazovanje savremeno, kvalitetno i konkurentno, prilike da se zaposlimo veće, privreda produktivnija, nauka povezanija sa privredom i doprinosi inovativnim konceptima i da državna uprava, kao servis građana, pruža kvalitetnije i bolje usluge