САВЕТ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Савет за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе основала је Влада Републике Србије 23. децембра 2016. године, у циљу обезбеђења начела ефикасности, правичности и целовитости система стручног усавршвања запослених у органима јединца локалне самоуправе. 

Одлуком о оснивању Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 120/21), као и Одлуком о измени Одлуке о оснивању Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 134/22 и 6/23) у Савет су именовани:

 • Маја Мачужић Пузић, председник Савета;
 • др Јасмина Бенмансур, члан Савета;
 • Александар Марковић, члан Савета;
 • Никола Тарбук, члан Савета;
 • Иван Миливојевић, члан Савета;
 • Марија Ушумовић Давчик, члан Савета;
 • Мирјана Радановић, члан Савета и
 • Растко Поповић, члан Савета.
 

Послови Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе уређени су Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 21/16 и 113/17, 113/17 – др. закон, 95/18, 114/21 и 92/23)

Поред осталог, Савет:

 • прати ефекте примене овог закона у области стручног усавршавања и предлаже могућа унапређења;
 • сарађује са Националном академијом за јавну управу и њеним посебним стручним телима ради оставривања циља утврђеног чланом 117. овог закона;
 • сарађује са јединицама локалне самоуправе и њиховим асоцијацијама ради сагледавања њихових потреба за стручним усавршавањем и учествује у развоју утврђивања потреба за стручним усавршвањем у јединицама локалне самоуправе;
 • даје препоруке у погледу садржине и спровођења утврђених општих програма обуке, ради њихове примене у складу са потребама запослених у јединицама локалне самоуправе;
 • прати специфичне потребе јединица локалне самоуправе и даје одговарајуће препоруке и смернице јединицама локалне самоуправе у вези са посебним програмима обуке;
 • разматра утврђене потребе за посебним програмима стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе и даје мишљење о предлогу посебних програма обуке у јединицама локалне самоуправе;
 • обавља и друге послове у складу са Законом.

Начин рада и одлучивања Савета, као и друга питања од значаја за његов рад утврђени су Пословником о раду Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе.

Савет има секретара кога је из реда државних службеника, на предлог министра надлежног за систем локалне самоуправе, решењем именовао председник Савета.

Стручне и административно-техничке послове за потребе Савета обавља Министарство државне управе и локалне самоуправе – Сектор за стручно усавршавање.

 

Контакти:

Министарство државне управе и локалне самоуправе, Сектор за стручно усавршавање – savetsujls@mduls.gov.rs

Тијана Пухаловић, секретар Савета – tijana.puhalovic@mduls.gov.rs

Преузмите:

Пословник о раду Савета за стручно усавршавање у јединицама локалне самоуправе

Извештај о раду Савета за стручно усавршавање запослених у ЈЛС за 2018. годину

Извештај о раду Савета за стручно усавршавање запослених у ЈЛС за 2019. годину

Извештај о раду Савета за стручно усавршавање запослених у ЈЛС за 2020. годину

Извештај о раду Савета за стручно усавршавање запослених у ЈЛС за 2021. годину

Извештај о раду Савета за стручно усавршавање запослених у ЈЛС за 2022. годину

Извештај о раду Савета за стручно усавршавање запослених у ЈЛС за 2023. годину

 Skip to content