Државни стручни испит

Државни стручни испит утврђен је Законом о државним службеницима.

Питања од значаја за спровођење државног стручног испита ближе су уређена Уредбом о државном стручном испиту („Службени гласник РС”, бр. 86/19, 28/21 – исправка и 48/23).

 

КО ПОЛАЖЕ ДРЖАВНИ СТРУЧНИ ИСПИТ

Државни стручни испит дужан је да полаже:

 • државни службеник који је засновао радни однос на неодређено време, ако нема положен државни стручни испит, односно други испит који је у складу са законом прописан као изузетак од полагања државног стручног испита, лице које је на пробном раду и приправник у државном органу;
 • државни службеник који је премештен на радно место разврстано у најниже звање са стеченим додатним образовањем, према програму државног стручног испита за степен образовања који је стекао додатним образовањем;

 

Државни стручни испит могу полагати и:

 • лица са којима је, у складу са законом, закључен уговор о стручном оспособљавању без накнаде, ради стручног оспособљавања, односно стицања радног искуства и услова за полагање државног стручног испита;
 • друга лица заинтересована за рад на пословима за које је услов положен државни стручни испит, а која су се оспособила за самосталан рад у струци, односно самостално обављање послова и имају стечено радно искуство у струци у трајању које је услов за полагање државног стручног испита у степену стручне спреме, односно образовања односног лица;
 • лица која немају положен државни стручни испит, а пријавила су се на јавни конкурс за попуњавање положаја у државном органу у складу са прописима о државним службеницима, односно за попуњавање положаја у aутономној покрајини, јединици локалне самоуправе и граду Београду у складу са прописима о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе.

 

Одредбе ове уредбе примењују се на службенике који су дужни да положе државни стручни испит у складу са законом који уређује права и дужности из радног односа запослених у органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе, као и на запослене код других ималаца јавних овлашћења који обављају поверене послове државне управе.

 

КО ОДЛУЧУЈЕ О ЗАХТЕВУ ЗА ПОЛАГАЊЕ ДРЖАВНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе одлучује о захтеву за полагање државног стручног испита преко овлашћеног службеног лица.

 

КО СПРОВОДИ ДРЖАВНИ СТРУЧНИ ИСПИТ

Државни стручни испит спроводе испитне комисије, које образује министар државне управе и локалне самоуправе, и то:

 • Испитна комисија за полагање државног стручног испита за кандидате са високим образовањем;
 • Испитна комисија за полагање државног стручног испита за кандидате са средњим образовањем.

Испит се спроводи више пута у току месеца, у зависности од броја пријављених кандидата који испуњавају услове за полагање државног стручног испита.

О датуму, времену и месту полагања испита кандидат, који испуњава услове за полагање државног стручног испита, обавештава се до 30 дана пре дана одређеног за полагање државног стручног испита.

 

УВЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ ДРЖАВНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ

Кандидату који је положио испит издаје се уверење о положеном државном стручном испиту.

Начин пријаве

ЗАХТЕВ ЗА ПОЛАГАЊЕ ДРЖАВНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА

Захтев за полагање државног стручног испита подноси се Министарству државне управе и локалне самоуправе.

Захтев за полагање државног стручног испита подноси орган у коме је кандидат запослен искључиво путем Електронског јединственог управног места за органе, коме се приступа путем веб презентације Министарства државне управе и локалне самоуправе.

Захтев за полагање државног стручног испита путем Електронског јединственог управног места за физичка лица на веб порталу Министарства, може поднети:

 • лице заинтересовано за рад на пословима за које је услов положен државни стручни испит;
 • лице које нема положен државни стручни испит, а које се пријавило на јавни конкурс за попуњавање положаја у складу са прописима о државним службеницима, односно прописима о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе.

Захтеви за полагање државног стручног испита за кандидате са високом образовањем одговарајући је Обрасцу 1, а Захтеви за полагање државног стручног испита за кандидате са средњим образовањем одговарајући је Обрасцу 2, који су прописани Уредбом о државном стручном испиту и чине њен саставни део.

 

ДОКУМЕНТА КОЈА се подносе уз захтев за полагање државног стручног испита

Државни службеници и службеници у јединицама локалне самоуправе

 • оригинал или електронска копија решења о заснивању радног односа на неодређено време, односно решења о заснивању радног односа приправника на одређено време, оверена у складу са законом који уређује оверавање потписа, рукописа и преписа;
 • оригинал или електронска копија решења о утврђеној обавези полагања испита, оверена у складу са законом који уређује оверавање потписа, рукописа и преписа;
 • оригинал или електронска копија дипломе о стеченом образовању, оверена у складу са законом који уређује оверавање потписа, рукописа и преписа;
 • фотокопија личне карте.

 

Државни службеник премештен на радно место разврстано у најниже звање са стеченим додатним образовањем:

 • оригинал или електронска копија решења о премештају на радно место разврстано у најниже звање са стеченим додатним образовањем, оверена у складу са законом који уређује оверавање потписа, рукописа и преписа;
 • оригинал или електронска копија решења о утврђеној обавези полагања испита, оверена у складу са законом који уређује оверавање потписа, рукописа и преписа;
 • оригинал или електронска копија дипломе о стеченом образовању, оверена у складу са законом који уређује оверавање потписа, рукописа и преписа;
 • фотокопија личне карте.

 

Лица са којима је закључен уговор о стручном оспособљавању без накнаде, ради стручног оспособљавања, односно стицања радног искуства и услова за полагање државног стручног испита:

 • оригинал или електронска копија уговора о стручном оспособљавању без накнаде, рaди стручнoг oспoсoбљaвaњa, oднoснo стицaњa рaднoг искуствa и услoвa зa пoлaгaњe државног стручног испита, оверена у складу са законом који уређује оверавање потписа, рукописа и преписа;
 • оригинал или електронска копија дипломе о стеченом образовању, оверена у складу са законом који уређује оверавање потписа, рукописа и преписа;
 • фотокопија личне карте.

 

Лица заинтересована за рад на пословима за које је услов положен државни стручни испит

 • електронска копија дипломе о стеченом образовању, оверена у складу са законом који уређује оверавање потписа, рукописа и преписа;
 • електронска копија уверења (потврде) о оспособљености за самосталан рад, односно обављање послова и стеченом радном искуству у струци у трајању које је услов за полагање државног стручног испита у степену стручне спреме, односно образовања односног лица, оверена у складу са законом који уређује оверавање потписа, рукописа и преписа;
 • фотокопија личне карте.

Лица која немају положен државни стручни испит, а пријавила су се на јавни конкурс за попуњавање положаја:

 • електронска копија дипломе о стеченом образовању, оверена у складу са законом који уређује оверавање потписа, рукописа и преписа;
 • уверење (потврда) о оспособљености за самосталан рад, односно обављање послова и стеченом радном искуству у струци у трајању које је услов за полагање испита у степену стручне спреме, односно образовања односног лица;
 • оригинал или електронска копија доказа о пријави на јавни конкурс за попуњавање положаја у државном органу, односно органу аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе или градa Београдa, оверена у складу са законом који уређује оверавање потписа, рукописа и преписа
 • фотокопија личне карте.

ТРОШКОВИ ПОЛАГАЊА ДРЖАВНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА

Орган у коме је кандидат запослен, односно подносилац захтева, дужан је да уплати трошкове полагања државног стручног испита пре полагања испита.

Трошкови полагања државног стручног испита износе 7.500,00 динара по кандидату, а за полагање поправног испита 4.000,00 по кандидату (без обзира да ли на поправном испиту полаже један или два испитна  предмета).

Трошкови се уплаћују на:

број рачуна: 840-30982845-97

модел: 97

позив на број: уписати број из обавештења

сврха уплате: Трошкови полагања државног стручног испита

уплатилац: име и презиме кандидата за кога се уплата врши

прималац: Министарству државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 Београд

Трошкови полагања испита се уплаћују по добијеном позиву и обавештењу о полагању испита.

Пример попуњеног налога за уплату

 

Државни стручни испит за кандидате са високим образовањем

Државни стручни испит за кандидате са стеченим високим образовањем на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и кандидате са стеченим високим образовањем на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, обухвата следеће испитне предмете:

1) Уставно уређење;

2) Систем државне управе;

3) Управни поступак и управни спор;

4) Канцеларијско пословање;

5) Радно законодавство;

6) Основи система Европске уније.

Области које чине садржину испитних предмета садржане су у Програму државног стручног испита – ЗА КАНДИДАТЕ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ.

Државни стручни испит за кандидате са средњим образовањем

Државни стручни испит за кандидате са стеченим средњим образовањем обухвата следеће испитне предмете:

1) Уставно уређење и основи система државне управе;

2) Управни поступак;

3) Канцеларијско пословање;

4) Основи радног законодавства;

5) Основи система Европске уније.

Области које чине садржину испитних предмета наведене су у Програму државног стручног испита – ЗА КАНДИДАТЕ СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ.

Материјали за припрему полагања државног стручног испита

Министарство државне управе и локалне самоуправе припремило је и објавило:

Садржај приручника је систематизован у целине које одговарају испитним предметима које кандидати полажу у оквиру државног стручног испита.

Најчешћа питања и одговори

Издавање уверења о чињеницама о којима се води службена евиденција

У складу са чланом 29. Закона о општем управном поступку, Министарство државне управе и локалне самоуправе издаје уверење о чињеницама уписаним у Евиденцију о положеном државном стручном испиту.

 1. Захтев за издавање уверења који подноси орган у коме је запослено лице за које се захтева издавање уверења, подноси се искључиво путем Електронског јединственог управног места за органе, коме се приступа са веб презентације Министарства државне управе и локалне самоуправе.
 2. Захтев за издавање уверења може поднети и физичко лице, путем Електронског јединственог управног места за физичка лица, коме се приступа са веб презентације Министарства државне управе и локалне самоуправе.

Захтев за издавање уверења се подноси на следећим обрасцима:

 • Државни стручни испит по Програму за кандидате са високим образовањем – Образац 1;
 • Државни стручни испит по Програму за кандидате са средњим образовањем – Образац 2.

Уз захтев који подноси физичко лице прилаже се јавна исправа на основу које се идентификује странка у поступку (фотокопија личне карте), доказ да лице није у радном односу, ако се као сврха издавања уверења навoди та чињеница и доказ о уплати републичке административне таксе, ако се као сврха издавања уверења наводе разлози који нису основ за ослобађање од плаћања републичке административне таксе.

УПЛАТИЛАЦ: Име и презиме, пребивалиште и адреса подносиоца захтева
СВРХА УПЛАТЕ: Републичка административна такса
ПРИМАЛАЦ: Буџет Републике Србије
ИЗНОС: 380,00 РСД
РАЧУН БРОЈ: 840–742221843–57
МОДЕЛ: 97
ПОЗИВ НА БРОЈ: 50-016

За све додатне информације у вези са државним стручним испитом можете се обратити путем КОНТАКТ ФОРМЕ

Skip to content