Javne nabavke

                Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15) i Odluke o pokretanju postupka broj 404-02-154/2019-02 od 13. avgusta 2019. godine, NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6 objavljuje POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA Redni...

Na osnovu člana 36. stav 7.  Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br.124/12,  14/15 i  68/15),   NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6   objavljuje   OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za uslugu – Automatizacija procesa elektronske pisarnice i nabavka licenci za...

Na osnovu člana 116. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15), NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6 objavljuje OBAVEŠTENJA O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA u otvorenom postupku centralizovane javne nabavke broj 8/2019   5.8.2019. - Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centralizovanu javnu...

Na osnovu člana 116. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15), NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6 objavljuje OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU u otvorenom postupku centralizovane javne nabavke broj 9/2019   25.7.2019. - Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centralozovanu javnu nabavku...

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15) i Odluke o pokretanju postupka broj 404-02-142/2019-02 od 16. jula 2019. godine, NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6 objavljuje  POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA Redni broj...

NARUČILAC MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE 11000 Beograd, Birčaninova 6  objavljuje  OBAVEŠTENJA O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA            u otvorenom postupku centralizovane javne nabavke broj 1/2019 Nabavka goriva i maziva 1.7.2019. - Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centalizovanu javnu nabavku broj 1/2019 - partija 2 2.9.2019. - Obaveštenje o zaključenom...