Obaveštenja

Na osnovu člana 50. Zakona o državnim službenicima i člana 4. stav 1. Uredbe o  internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima oglašava  INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U              MINISTARSTVU DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE   I Organ u kome se popunjava...

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18) i člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave sprovodi aktivnosti koje imaju za cilj uspostavljanje aplikativnog softvera sa modulima za podršku upravnom odlučivanju, organizovanje i sprovođenje stručnih ispita i vođenje evidencije o položenim ispitima. Ovo softversko rešenje omogućiće u celini implementiranje elektronskog upravnog postupanja i elektronske komunikacije (usluge...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave izradilo je  Jedinstveni popis poslova na lokalnom nivou vlasti  koji sadrži izvorne i poverene poslove u određenim oblastima, i služi idenfitikaciji nadležnosti lokalne uprave, efikasnijoj primeni propisa,  a u konačnom, kao analitički i planski alat i funkcionalnijoj raspodeli poslova...

Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave na poslednjoj sednici razmatrao je i utvrdio Predlog sektorskog kontinuiranog programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama loklane samouprave za 2020. godinu. Ovaj program, koji je Savet pripremio u saradnji sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu, obuhvata 17...