Obaveštenja

Nastojeći da unapredi učešće Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave kreiralo je posebnu sekciju na Portalu „eKonsultacije” namenjenu aktivnostima koje se preduzimaju u okviru učešća u ovoj inicijativi. Ova sekcija, dostupna na adresi https://ekonsultacije.gov.rs/ogpPage/1, izrađena je u cilju...

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE – UPRAVNI INSPEKTORAT na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 i 157/20), člana 9. stav 1. Uredbe o internom i javnom konkursu...

Partnerstvo za otvorenu upravu – Open Government Parntership (u daljem tekstu: POU) predstavlja međunarodnu inicijativu čija je svrha obezbeđivanje podrške i većeg angažovanja vlada širom sveta u cilju poboljšanja integriteta, transparentnosti, efikasnosti i odgovornosti javne vlasti, kroz izgradnju poverenja javnosti, saradnju sa organizacijama civilnog društva...

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave otvoriće kontakt telefone, preko kojih građani mogu dobiti informacije o upisima u izvodima iz Jedinstvenog biračkog spiska, povodom održavanja republičkog referenduma radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije. Na dan održavanja referenduma, u nedelju, 16. januara 2022. godine, građani...

U 2021. godini zabeležen je pozitivan trend uključivanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave i njihovih rukovodilaca u sve procese u stručnom usavršavanju koje sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave sa ciljem izgradnje kapaciteta organa koji obavljaju poverene poslove iz delokruga ovog ministarstva. Tako je Sektorski...

Program – Odgovorne lokalne finansije i uključivanje građana (Program) koji finansira Švajcarska Vlada u okviru Projekata „Opštinski ekonomski razvoj u Istočnoj Srbiji, faza 3“, a sprovodi se u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) raspisuje...

Pozivamo sve zainteresovane strane, predstavnike naučno – istraživačkih ustanova, naučne radnike, udruženja, socijalne partnere i druga zainteresovana lica da učestvuju u procesu konsultacija u vezi Predloga Kataloga radnih mesta u nauci i istraživanjima i Predloga dopune Kataloga radnih mesta pratećih i pomoćno – tehničkih poslova....

Konsultanti NALED-a su za potrebe Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave izradili uporedno pravnu analizu položaja inspektora  u državama u okruženju uz kratak osvrt na ovu problematiku u Velikoj Britaniji i Holandiji. Kao rezultat analize urađene su i preporuke za poboljšanje položaja (radnopravnog statusa i...