Podzakonska akta

Uredbe

Uredba o načinu preuzimanja, razmene podataka, pristupa i zaštite podataka sadržanih u Centralnom registru stanovništva, kao i druga tehnička pitanja od značaja za vođenje Centralnog registra stanovništva

„Službeni glasnik RS“, broj 68/19

 

otvorite dokument

Uredba o održavanju i unapređenju Državnog centra za upravljanje i čuvanje podataka

„Službeni glasnik RS“, broj 18/22

 

otvorite dokument

Uredba o bližim uslovima za izradu i održavanje veb prezentacije organa

„Službeni glasnik RS“, broj 104/18

 

otvorite dokument

Uredba o načinu rada Portala otvorenih podataka

„Službeni glasnik RS“, broj 104/18

 

otvorite dokument

Uredba o načinu vođenja Metaregistra, načinu odobravanja, suspendovanja i ukidanja pristupa servisnoj magistrali organa i načinu rada na Portalu eUprava

„Službeni glasnik RS“, broj 104/18

 

otvorite dokument

Uredba o organizacionim i tehničkim standardima za održavanje i unapređenje Jedinstvene informaciono-komunikacione mreže elektronske uprave i povezivanje organa na tu mrežu

„Službeni glasnik RS“, broj 104/18

 

otvorite dokument

Uredba o bližim uslovima za uspostavljanje elektronske uprave

„Službeni glasnik RS“, broj 104/18

 

otvorite dokument

Uredba o državnom stručnom ispitu

,,Službeni glasnik RS”, broj 86/19 , 28/21- ispravka

 

preuzmite dokument

preuzmite dokument

Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja

„Službeni glasnik RS“, broj 41

 

preuzmite dokument

Uredba o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja

„Službeni glasnik RS“, broj 31 od 16. marta 2020.

 

preuzmite dokument

Uredba o merama za vreme vanrednog stanja

„Službeni glasnik RS“, broj 31 od 16. marta 2020.

 

preuzmite dokument

Uredba o katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru

„Službeni glasnik RS“, broj 81/17 , 6/18 , 43/18

 

preuzmite dokument

Uredba o šifarniku radnih mesta u  javnom sektoru

„Službeni glasnik RS“, broj 48/18

 

preuzmite dokument

Uredba o internom tržištu rada državnih organa

„Službeni glasnik RS“, broj 88/19

 

preuzmite dokument

Uredba o akreditaciji, načinu angažovanja i naknadama realizatora i sprovodilaca programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi

„Službeni glasnik RS“, broj 90/18 i 71/19

 

preuzmite dokument

Uredba o stručnom usavršavanju putem stažiranja

„Službeni glasnik RS“, br. 15/2019

 

preuzmite dokument

Uredba o kriterijumima za raspodelu sredstava iz budžeta Republike Srbije za finansiranje rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina

„Službeni glasnik RS“, br. 8/2019

 

preuzmite dokument

Uredba o ocenjivanju službenika

„Službeni glasnik RS“, br. 2/19

 

preuzmite dokument

  preuzmite obrazac

Uredba o određivanju kompetencija za rad državnih službenika

„Službeni glasnik RS“, br. 9/22

 

preuzmite dokument

Uredba o određivanju kompetencija za rad službenika u organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave

„Službeni glasnik RS“, br. 132/21

 

preuzmite dokument

Uredba o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika

„Službeni glasnik RS“, br. 117/2005, 108/2008, 109/2009, 95/2010, 117/2012, 84/2014, 132/2014, 28/2015, 102/2015, 113/2015, 16/2018 i 2/2019

 

preuzmite dokument

Uredba o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima

„Službeni glasnik RS“, br. 81/2007- prečišćen tekst, 69/2008, 98/2012, 87/2013 i 2/2019

 

preuzmite dokument

Uredba o vrednovanju radne uspešnosti državnih službenika

„Službeni glasnik RS“, br. 2/19, 69/19, 20/22

 

preuzmite dokument

preuzmite obrazac

Uredba o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima  

„Službeni glasnik RS“, br. 2/19, 67/21

 

preuzmite dokument

preuzmite obrazac

Uredba o elektronskom kancelarijskom poslovanju organa državne uprave

“Službeni glasnik RS“ br. 40 od 11. juna 2010, 42 od 4. maja 2017.

 

preuzmite dokument

Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave

“Službeni glasnik RS“ br. 80 od 6. novembra 1992, 45 od 6. maja 2016, 98 od 8. decembra 2016.

 

preuzmite dokument

Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

“Službeni glasnik RS“ br. 44/01 , 15/02 – dr. propis, 30/02 , 32/02 – ispravka, 69/02 , 78/02 , 61/03 , 121/03 , 130/03 , 67/04 , 120/04 , 5/05 , 26/05 , 81/05 , 105/05 , 109/05 , 27/06 , 32/06 , 58/06 , 82/06 , 106/06 , 10/07 , 40/07 , 60/07 , 91/07 , 106/07 , 7/08 , 9/08 , 24/08 , 26/08 , 31/08 , 44/08 , 54/08 , 108/08 , 113/08 , 79/09 , 25/10 , 91/10 , 20/11 , 65/11 , 100/11 , 11/12 , 124/12 , 8/13 , 4/14 , 58/14, 113/17 – dr. zakon , 19/21 , 48/21

 

preuzmite dokument

Uredba o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade

“Službeni glasnik RS“ br. 81/07 – prečišćen tekst, 69/08 , 98/12 , 87/13

 

preuzmite dokument

Uredba o načinu rada Saveta upravnog okruga

“Službeni glasnik RS“ br. 15/06

 

preuzmite dokument

Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima

“Službeni glasnik RS“ br. 44/2008 – prečišćen tekst, 2/12, 113/17 – dr. zakon, 23/18

 

preuzmite dokument

Uredba o naknadama i drugim primanjima izabranih i postavljenih lica u državnim organima

“Službeni glasnik RS“ br. 44/08- prečišćen tekst i 78/12

 

preuzmite dokument

Uredba o ocenjivanju državnih službenika

“Službeni glasnik RS“ br. 11/06 , 109/09

 

preuzmite dokument

Uredba o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima

“Službeni glasnik RS“ br. 106/05 , 109/09

 

preuzmite dokument

Uredba o postupku raspodele sredstava iz budžeta Republike Srbije za finansiranje rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina

“Službeni glasnik RS“ br. 95/10 , 33/13

 

preuzmite dokument

Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava

“Službeni glasnik RS“ br. 113 od 20. decembra 2013, 21 od 22. februara 2014, 66 od 29. juna 2014.

 

preuzmite dokument

Uredba o pripremi kadrovskog plana u državnim organima

“Službeni glasnik RS“ br. 8/06

 

preuzmite dokument

Uredba o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika

“Službeni glasnik RS“ br. 117/05 , 108/08 , 109/09 , 95/10 , 117/12 , 84/14, 132/14 , 28/15 , 102/15 , 113/15 , 16/18 , 2/19 , 4/19 , 26/19 , 42/19 , 56/21

 

preuzmite dokument

Uredba o razvrstavanju radnih mesta nameštenika

“Službeni glasnik RS“ br. 5/06, 30/06

 

preuzmite dokument

Uredba o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima

“Službeni glasnik RS“ br. 41/07 – prečišćen tekst, 109/09

 

preuzmite dokument

Uredba o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

“Službeni glasnik RS“ br.  95/16, 12/22

preuzmite dokument

Uredba o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja

“Službeni glasnik RS“ br. 16/2018

 

preuzmite dokument

Uredba o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa

“Službeni glasnik RS“ br. 63/13

 

preuzmite dokument

Uredba o upravnim okruzima

“Službeni glasnik RS“ br. 15/06

 

preuzmite dokument

Uredba o načinu korišćenja službenih vozila

“Službeni glasnik RS“ br. 49/14

 

preuzmite dokument

Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika

“Službeni glasnik RS“ br. 98/07 – prečišćen tekst, 84/14, 84/15, 74/21

 

preuzmite dokument

Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava

“Službeni glasnik RS“ br. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15

 

preuzmite dokument

Uredba o internom konkursu

“Službeni glasnik RS“ br. 17/16

 

preuzmite dokument

Uredba o stručnom usavršavanju državnih službenika

“Službeni glasnik RS“ br. 25 od 13. marta 2015.

 

preuzmite dokument

Uredba o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta nameštenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

“Službeni glasnik RS“ br. 88/16

 

preuzmite dokument

Uredba o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

“Službeni glasnik RS“ br. 88/16, 113/17- dr. zakon, 12/22

 

preuzmite dokument

Uredba o postupku raspodele sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine

“Službeni glasnik RS“ br. 22 od 4. marta 2016.

 

preuzmite dokument

Uredba o pribavljanju i ustupanju podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija

“Službeni glasnik RS“ br. 56 od 7. juna 2017.

 

preuzmite dokument

Uredba o zajedničkim elementima procene rizika u inspekcijskom nadzoru

“Službeni glasnik RS“ br. 81 od 24. septembra 2015.

 

preuzmite dokument

Uredba o izgledu obrasca i načinu vođenja evidencije o inspekcijskom nadzoru

“Službeni glasnik RS“ br. 81 od 24. septembra 2015.

 

preuzmite dokument

Uredba o ratifikaciji konvencije o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga na više jezika

Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori br. 8/91

 

preuzmite dokument

Uredba o ratifikaciji konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava

Službeni list FNRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi br. 10/62

 

preuzmite dokument

Odluke

Odluka o uspostvaljanju stranice o Jedinstvenom biračkom spisku na internet prezentaciji MDULS

 

 preuzmite dokument

Odluka O izboru primera najboljih praksi u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou u okviru nacionalnog takmičenja za izbor primera najboljih praksi u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou

 

 preuzmite dokument

Odluka o obrazovanju Saveta za reformu javne uprave

“Službeni glasnik RS“ br. 81 od 5. oktobra 2016, 78 od 18. avgusta 2017, 66 od 29. avgusta 2018.

 

 preuzmite dokument

Odluka o broju državnih službenika i nameštenika u kabinetima ministara

“Službeni glasnik RS“ br. 32/11

 

preuzmite dokument

Odluka o broju posebnih savetnika ministara i merilima za naknadu za njihov rad

“Službeni glasnik RS“ br. 107/12 , 93/13 , 71/14

 

preuzmite dokument

Odluka o rasporedu radnog vremena u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade, Republičkom javnom pravobranilaštvu i javnim agencijama

“Službeni glasnik RS“ br. 47/14

 

preuzmite dokument

Odluka o službenim putovanjima u inostranstvo

“Službeni glasnik RS“ br. 21/95 , 22/95 – ispravka, 24/01 , 73/04

 

preuzmite dokument

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu

“Službeni glasnik RS“ br. 61 od 23. juna 2017.

 

preuzmite dokument

Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za usklađivanje posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku

“Službeni glasnik RS“ br. 119 od 29. decembra 2017.

 

preuzmite dokument

Odluka o obrazovanju Koordinacione komisije za usklađivanje, odnosno koordinaciju inspekcijskog nadzora u Republici Srbiji

“Službeni glasnik RS“ br. 83 od 15. septembra 2017, 106 od 24. novembra 2017.

 

preuzmite dokument

Pravilnici

Pravilnik o službenoj legitimaciji komunalnih milicionara

„Službeni glasnik RS“, broj 27/20

 

preuzmite dokument 

Pravilnik o sadržini evidencija koje vodi komunalna milicija, načinu njihovog vođenja i uništavanju određenih podataka

„Službeni glasnik RS“, broj 27/20

 

preuzmite dokument 

Pravilnik o načinu snimanja na javnom mestu i načinu na koji komunalna milicija saopštava nameru da vrši snimanje

„Službeni glasnik RS“, br. 27/20 i 101/20

 

preuzmite dokument 

Pravilnik o načinu i postupku vršenja kontrole komunalne milicije

„Službeni glasnik RS“, broj 27/20

 

preuzmite dokument 

Pravilnik o postupku izdavanja potvrde o smrti i obrascu potvrde o smrti

 

preuzmite dokument 

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave

 

preuzmite dokument 

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave-prečišćen tekst

 

preuzmite dokument 

Pravilnik o načinu i kriterijumima raspodele sredstava za finansiranje programa podrške razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samouprave
„Službeni glasnik RS”, broj 101/21

 

preuzmite dokument 

Pravilnik o posebnom stručnom ispitu za matičara
„Službeni glasnik RS”, broj 65/18

 

preuzmite dokument 

Pravilnik o ispitu za komunalnog milicionara
„Službeni glasnik RS”, broj 148/20

 

preuzmite dokument 

Pravilnik o ispitu za inspektora
„Službeni glasnik RS”, broj 15/20

 

preuzmite dokument 

Pravilnik o uvođenju pripravnika u rad u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave

 

preuzmite dokument

Pravilnik o posebnim elementima, odnosno kriterijumima za procenu rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblasti upravne inspekcije

„Službeni glasnik RS“, broj 61 od 8. avgusta 2018.

 

preuzmite dokument

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave

 

 

preuzmite dokument

Pravilnik o načinu na koji organi vrše uvid, pribavljaju, obrađuju i ustupaju, odnosno dostavljaju podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija iz registara u elektronskom obliku, a koji su neophodni za odlučivanje u upravnopm postuku

„Službeni glasnik RS“, broj 57/19

 

preuzmite dokument

Pravilnik o kriterijumima i merilima za vrednovanje programa stručnog usavršavanja

„Službeni glasnik RS“,  broj 101/2018

 

preuzmite dokument

Pravilnik o centralnoj evidenciji programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi i
izdavanju uverenja o učešću u programu

„Službeni glasnik RS“,  broj 102 /2018

 

preuzmite dokument

Pravilnik o smernicima dobre prakse za ostvarivanje učešća javnosti u pripremi nacrta zakona i drugih propisa i akata

„Službeni glasnik RS“, broj 51/19

 

preuzmite dokument

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i kriterijumima raspodele sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave

„Službeni grasnik RS ˮ, br. 11/18, 13/19 i 3/20

 

preuzmite dokument  pregled odredaba koje su promenjene

Pravilnik o postupku izdavanja prijave rođenja deteta i obrascu prijave rođenja deteta u zdravstvenoj ustanovi

„Službeni glasnik RS“, br. 25 od 12.4.2011., 9 od 5.2.2016., 16 od 26.2.2016., 36 od 8.4.2016., 103 od 26.12.2018.

 

preuzmite dokument

Pravilnik o načinu izdavanja i obrascu potvrde nadležne zdravstvene ustanove o promeni pola

„Službeni glasnik RS“, broj 103 od 26.12.2018.

 

preuzmite dokument

Pravilnik o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga namenjenih inostranstvu

“Službeni glasnik RS“, broj 15 od 19.3.2010., 102 od 31.12.2011. – ispravka, 103 od 26.12.2018.

 

preuzmite dokument

Pravilnik o načinu upisa i vođenja registra političkih stranaka

“Službeni glasnik RS“ br. 51/09

 

preuzmite dokument

Pravilnik o načinu utvrđivanja psihofizičke sposobnosti potrebne za obavljanje poslova komunalne policije

“Službeni glasnik RS“ br. 106/09

 

preuzmite dokument

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije o dozvolama da se umrli sahrani pre prijave činjenice smrti matičaru

“Službeni glasnik RS“ br. 117/12

 

preuzmite dokument

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije o datim ovlašćenjima za obavljanje poslova matičara

“Službeni glasnik RS“ br. 72/2011

 

preuzmite dokument

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja

“Službeni glasnik RS“ br.

 

preuzmite dokument

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i kriterijumima raspodele dela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću, a koriste za finansiranje lokalne samouprave

“Službeni glasnik RS“ br. 102/15

 

preuzmite dokument

Pravilnik o izgledu obrasca službene legitimacije inspektora

“Službeni glasnik RS“ br. 81 od 24. septembra 2015.

 

preuzmite dokument

Pravilnik o opštem obrascu zapisnika o inspekcijskom nadzoru

“Službeni glasnik RS“ br. 81 od 24. septembra 2015.

 

preuzmite dokument

Pravilnik o službenoj legitimaciji upravnog inspektora

“Službeni glasnik RS“ br. 5 od 25. januara 2012, 94 od 28. septembra 2012, 43 od 15. maja 2015, 81 od 24. septembra 2015 – dr. pravilnik

 

preuzmite dokument

Uputstva

Uputstvo o vođenju matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga

„Službeni glasnik RS“, broj („Službeni glasnik RS”, br. 93/18 i 24/22)

 

otvorite dokument

Uputstvo za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku

„Službeni glasnik RS“, br. 15/2012, 88/2018, 67/2020, 40/2021, 90/2021 i 16/2022

 

otvorite dokument

Uputstvo o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave

„Službeni glasnik RS“, broj 20 od 14. februara 2022.

 

otvorite dokument

Uputstvo o metodologiji za utvrđivanje potreba za stručnim usavršavanjem u organima javne
uprave

„Službeni glasnik RS“, broj 32/2019

 

preuzmite dokument

Uputstvo za način rada mentora u toku osposobljavanja pripravnika u državnim organima

„Službeni glasnik RS“, broj 101/2018

 

preuzmite dokument

Uputstvo o postupku objedinjavanja postojećih biračkih spiskova u jedinstveni birački spisak

“Službeni glasnik RS“ br. 26/11

 

preuzmite dokument

Uputstvo o elektronskom kancelarijskom poslovanju

“Službeni glasnik RS“ br. 102 od 30. decembra 2010.

 

preuzmite dokument

Ostala akta

Poseban program obuke državnih službenika za 2022. godinu

 

preuzmite dokument

Instrukcija za postupanje u slučajevima rođenja deteta čiji roditelji nemaju lična dokumenta radi omogućavanja upisa u matičnu knjigu rođenih

 

preuzmite dokument

Kodeks ponašanja i etike inspektora

 

preuzmite dokument

Kodeks ponašanja državnih službenika

“Službeni glasnik RS“ br. 29/08

 

preuzmite dokument

 

Izveštaj o praćenju promene Kodeksa ponašanja državnih službenika 

Poseban kolektivni ugovor za državne organe

“Službeni glasnik RS“ br. 38/19, 55/20

 

preuzmite dokument

Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave

“Službeni glasnik RS“ br. 38/19, 55/20

 

preuzmite dokument

Opšti program obuke državnih službenika za 2019. godinu

 

preuzmite dokument

Program obuke rukovodilaca u državnim organima za 2019. godinu

 

preuzmite dokument

Opšti program obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu

 

preuzmite dokument

Program obuke rukovodilaca u jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu

 

preuzmite dokument

Uvodni programi opšteg osposobljavanja pripravnika i novozaposlenih

 

preuzmite dokument

Programi opšteg kontinuiranog stručnog usavršavanja državnih službenika

 

preuzmite dokument

Program opšteg stručnog usavršavanja rukovodilaca

 

preuzmite dokument

Program opšteg stručnog usavršavanja naprednih veština obučavanja i upravljanja ličnim razvojem i razvojem zaposlenih

 

preuzmite dokument