Podzakonska akta

Uredbe

Uredba o stručnom usavršavanju putem stažiranja

„Službeni glasnik RS“, br. 15/2019

 

preuzmite dokument

Uredba o kriterijumima za raspodelu sredstava iz budžeta Republike Srbije za finansiranje rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina

„Službeni glasnik RS“, br. 8/2019

 

preuzmite dokument

Uredba o ocenjivanju službenika

„Službeni glasnik RS“, br. 2/2019

 

preuzmite dokument   preuzmite obrazac

Uredba o određivanju kompetencija za rad državnih službenika

„Službeni glasnik RS“, br.

 

preuzmite dokument

Uredba o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika

„Službeni glasnik RS“, br. 117/2005, 108/2008, 109/2009, 95/2010, 117/2012, 84/2014, 132/2014, 28/2015, 102/2015, 113/2015, 16/2018 i 2/2019

 

preuzmite dokument

Uredba o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima

„Službeni glasnik RS“, br. 81/2007- prečišćen tekst, 69/2008, 98/2012, 87/2013 i 2/2019

 

preuzmite dokument

Uredba o vrednovanju radne uspešnosti državnih službenika

„Službeni glasnik RS“, br. 2/2019

 

preuzmite dokument  preuzmite obrazac

Uredba o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima  

„Službeni glasnik RS“, br. 2/2019

 

preuzmite dokument  preuzmite obrazac

Uredba o elektronskom kancelarijskom poslovanju organa državne uprave

“Službeni glasnik RS“ br. 40 od 11. juna 2010, 42 od 4. maja 2017.

 

preuzmite dokument

Uredba o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave

“Službeni glasnik RS“ br. 80 od 6. novembra 1992, 45 od 6. maja 2016, 98 od 8. decembra 2016.

 

preuzmite dokument

Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

“Službeni glasnik RS“ br. 44/01 , 15/02 – dr. propis, 30/02 , 32/02 – ispravka, 69/02 , 78/02 , 61/03 , 121/03 , 130/03 , 67/04 , 120/04 , 5/05 , 26/05 , 81/05 , 105/05 , 109/05 , 27/06 , 32/06 , 58/06 , 82/06 , 106/06 , 10/07 , 40/07 , 60/07 , 91/07 , 106/07 , 7/08 , 9/08 , 24/08 , 26/08 , 31/08 , 44/08 , 54/08 , 108/08 , 113/08 , 79/09 , 25/10 , 91/10 , 20/11 , 65/11 , 100/11 , 11/12 , 124/12 , 8/13 , 4/14 , 58/14

 

preuzmite dokument

Uredba o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade

“Službeni glasnik RS“ br. 81/07 – prečišćen tekst, 69/08 , 98/12 , 87/13

 

preuzmite dokument

Uredba o načinu rada Saveta upravnog okruga

“Službeni glasnik RS“ br. 15/06

 

preuzmite dokument

Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima

“Službeni glasnik RS“ br. 44/2008 – prečišćen tekst i 2/2012

 

preuzmite dokument

Uredba o naknadama i drugim primanjima izabranih i postavljenih lica u državnim organima

“Službeni glasnik RS“ br. 86/07 , 104/07 , zvanično prečišćen tekst: 115/07

 

preuzmite dokument

Uredba o ocenjivanju državnih službenika

“Službeni glasnik RS“ br. 11/06 , 109/09

 

preuzmite dokument

Uredba o osnivanju Službe za upravljanje kadrovima

“Službeni glasnik RS“ br. 106/05 , 109/09

 

preuzmite dokument

Uredba o postupku raspodele sredstava iz budžeta Republike Srbije za finansiranje rada nacionalnih saveta nacionalnih manjina

“Službeni glasnik RS“ br. 95/10 , 33/13

 

preuzmite dokument

Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava

“Službeni glasnik RS“ br. 113 od 20. decembra 2013, 21 od 22. februara 2014, 66 od 29. juna 2014.

 

preuzmite dokument

Uredba o pripremi kadrovskog plana u državnim organima

“Službeni glasnik RS“ br. 8/06

 

preuzmite dokument

Uredba o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita

“Službeni glasnik RS“ br. 16 od 6. marta 2009, 84 od 8. avgusta 2014.

 

preuzmite dokument

Uredba o dopunama Uredbe o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita

“Službeni glasnik RS“ br.

 

preuzmite dokument

Uredba o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika

“Službeni glasnik RS“ br. 117/05 , 108/08 , 109/09 , 95/10 , 117/12 , 84/14

 

preuzmite dokument

Uredba o razvrstavanju radnih mesta nameštenika

“Službeni glasnik RS“ br. 5 od 20. januara 2006, 30 od 11. aprila 2006.

 

preuzmite dokument

Uredba o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima

“Službeni glasnik RS“ br. 41/07 – prečišćen tekst, 109/09

 

preuzmite dokument

Uredba o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja

“Službeni glasnik RS“ br. 16/2018

 

preuzmite dokument

Uredba o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa

“Službeni glasnik RS“ br. 63/13

 

preuzmite dokument

Uredba o upravnim okruzima

“Službeni glasnik RS“ br. 15/06

 

preuzmite dokument

Uredba o načinu korišćenja službenih vozila

“Službeni glasnik RS“ br. 49/14

 

preuzmite dokument

Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika

“Službeni glasnik RS“ br. 98 od 30. oktobra 2007 – prečišćen tekst, 84 od 8. avgusta 2014, 84 od 6. oktobra 2015.

 

preuzmite dokument

Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava

“Službeni glasnik RS“ br. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15

 

preuzmite dokument

Uredba o internom konkursu

“Službeni glasnik RS“ br. 17/16

 

preuzmite dokument

Uredba o stručnom usavršavanju državnih službenika

“Službeni glasnik RS“ br. 25 od 13. marta 2015.

 

preuzmite dokument

Uredba o kriterijumima za razvrstavanje radnih mesta i merilima za opis radnih mesta nameštenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

“Službeni glasnik RS“ br.

 

preuzmite dokument

Uredba o postupku raspodele sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine

“Službeni glasnik RS“ br. 22 od 4. marta 2016.

 

preuzmite dokument

Uredba o pribavljanju i ustupanju podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija

“Službeni glasnik RS“ br. 56 od 7. juna 2017.

 

preuzmite dokument

Uredba o zajedničkim elementima procene rizika u inspekcijskom nadzoru

“Službeni glasnik RS“ br. 81 od 24. septembra 2015.

 

preuzmite dokument

Uredba o izgledu obrasca i načinu vođenja evidencije o inspekcijskom nadzoru

“Službeni glasnik RS“ br. 81 od 24. septembra 2015.

 

preuzmite dokument

Odluke

Odluka o uspostvaljanju stranice o Jedinstvenom biračkom spisku na internet prezentaciji MDULS

 

 preuzmite dokument

Odluka O izboru primera najboljih praksi u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou u okviru nacionalnog takmičenja za izbor primera najboljih praksi u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou

 

 preuzmite dokument

Odluka o obrazovanju Saveta za reformu javne uprave

“Službeni glasnik RS“ br. 81 od 5. oktobra 2016, 78 od 18. avgusta 2017, 66 od 29. avgusta 2018.

 

 preuzmite dokument

Odluka o broju državnih službenika i nameštenika u kabinetima ministara

“Službeni glasnik RS“ br. 32/11

 

preuzmite dokument

Odluka o broju posebnih savetnika ministara i merilima za naknadu za njihov rad

“Službeni glasnik RS“ br. 107/12 , 93/13 , 71/14

 

preuzmite dokument

Odluka o obrazovanju Saveta za nacionalne manjine

“Službeni glasnik RS“ br. 32 od 3. aprila 2015, 91 od 10. novembra 2016, 78 od 18. avgusta 2017.

 

preuzmite dokument

Odluka o rasporedu radnog vremena u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade, Republičkom javnom pravobranilaštvu i javnim agencijama

“Službeni glasnik RS“ br. 47/14

 

preuzmite dokument

Odluka o službenim putovanjima u inostranstvo

“Službeni glasnik RS“ br. 21/95 , 22/95 – ispravka, 24/01 , 73/04

 

preuzmite dokument

Odluka o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu

“Službeni glasnik RS“ br. 61 od 23. juna 2017.

 

preuzmite dokument

Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za usklađivanje posebnih zakona sa Zakonom o opštem upravnom postupku

“Službeni glasnik RS“ br. 119 od 29. decembra 2017.

 

preuzmite dokument

Odluka o obrazovanju Koordinacione komisije za usklađivanje, odnosno koordinaciju inspekcijskog nadzora u Republici Srbiji

“Službeni glasnik RS“ br. 83 od 15. septembra 2017, 106 od 24. novembra 2017.

 

preuzmite dokument

Pravilnici

Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave

 

 

preuzmite dokument

Pravilnikk o načinu na koji organi vrše uvid, pribavljaju, obrađuju i ustupaju, odnosno dostavljaju podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija iz registara u elektronskom obliku, a koji su neophodni za odlučivanje u upravnopm postuku

„Službeni glasnik RS“, broj 57/19

 

preuzmite dokument

Pravilnik o smernicima dobre prakse za ostvarivanje učešća javnosti u pripremi nacrta zakona i drugih propisa i akata

„Službeni glasnik RS“, broj 51/19

 

preuzmite dokument

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i kriterijumima raspodele sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave

„Službeni glasnik RS”, br. 11/18 i 13/19

 

preuzmite dokument

Pravilnik o postupku izdavanja prijave rođenja deteta i obrascu prijave rođenja deteta u zdravstvenoj ustanovi

„Službeni glasnik RS“, br. 25 od 12.4.2011., 9 od 5.2.2016., 16 od 26.2.2016., 36 od 8.4.2016., 103 od 26.12.2018.

 

preuzmite dokument

Pravilnik o postupku izdavanja potvrde o smrti i obrascu potvrde o smrti

„Službeni glasnik RS“, br. 25 od 12. aprila 2011, 103 od 26.12.2018.

 

preuzmite dokument

Pravilnik o načinu izdavanja i obrascu potvrde nadležne zdravstvene ustanove o promeni pola

„Službeni glasnik RS“, broj 103 od 26.12.2018.

 

preuzmite dokument

Pravilnik o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga namenjenih inostranstvu

“Službeni glasnik RS“, broj 15 od 19.3.2010., 102 od 31.12.2011. – ispravka, 103 od 26.12.2018.

 

preuzmite dokument

Pravilnik o načinu upisa i vođenja registra nacionalnih saveta

„Službeni glasnik RS” br. 72/2014 i 61/2018

 

preuzmite dokument       preuzmite dokumenta na jezicima nacionalanih manjina 

Pravilnik o načinu upisa i vođenja registra političkih stranaka

“Službeni glasnik RS“ br. 51/09

 

preuzmite dokument

Pravilnik o načinu utvrđivanja psihofizičke sposobnosti potrebne za obavljanje poslova komunalne policije

“Službeni glasnik RS“ br. 106/09

 

preuzmite dokument

Pravilnik o načinu vođenja posebnog biračkog spiska nacionalne manjine

„Službeni glasnik RS” broj 61/2018

 

preuzmite dokument

Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za prikupljanje potpisa birača koji podržavaju elektore

„Službeni glasnik RS”, br. 72/2014 i 61/2018

 

preuzmite dokument

Pravilnik o postupku izdavanja potvrde o smrti i obrascu potvrde o smrti

“Službeni glasnik RS“ br. 25/11

 

preuzmite dokument

Pravilnik o programu, vremenu i načinu stručnog osposobljavanja i usavršavanja, sadržaju i načinu polaganja ispita i provere stručne osposobljenosti, evidenciji i uverenjima o položenim ispitima i utvrđenoj osposobljenosti komunalnih policajaca

“Službeni glasnik RS“ br. 106 od 17. decembra 2009, 58 od 20. avgusta 2010, 73 od 12. oktobra 2010.

 

preuzmite dokument

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije o dozvolama da se umrli sahrani pre prijave činjenice smrti matičaru

“Službeni glasnik RS“ br. 117/12

 

preuzmite dokument

Pravilnik o službenoj legitimaciji komunalnih policajaca

“Službeni glasnik RS“ br. 106/09

 

preuzmite dokument

Pravilnik o utvrđivanju programa opšteg stručnog usavršavanja državnih službenika iz organa državne uprave i službi Vlade za 2015. godinu

“Službeni glasnik RS“ br.

 

preuzmite dokument

Pravilnik o utvrđivanju programa opšteg stručnog usavršavanja državnih službenika iz organa državne uprave i službi Vlade za 2015. godinu

“Službeni glasnik RS“ br.

 

preuzmite dokument

Pravilnik o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga namenjenih inostranstvu

“Službeni glasnik RS“ br. 15/10, 102/11 – ispravka

 

preuzmite dokument

Pravilnik o postupku izdavanja prijave rođenja deteta i obrascu prijave rođenja deteta u zdravstvenoj ustanovi

“Službeni glasnik RS“ br. 25/11

 

preuzmite dokument

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije o datim ovlašćenjima za obavljanje poslova matičara

“Službeni glasnik RS“ br. 72/2011

 

preuzmite dokument

Pravilnik o sadržini, načinu upisa i vođenja Registra udruženja

“Službeni glasnik RS“ br. 80/09, od 29.09.2009.

 

preuzmite dokument

Pravilnik o sadržini, načinu upisa i vođenja Registra stranih udruženja

“Službeni glasnik RS“ br. 80/09, od 29.09.2009.

 

preuzmite dokument

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja

“Službeni glasnik RS“ br.

 

preuzmite dokument

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju programa opšteg stručnog usavršavanja državnih službenika iz organa državne uprave i službi Vlade

“Službeni glasnik RS“ br.

 

preuzmite dokument

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju programa opšteg stručnog usavršavanja državnih službenika iz organa državne uprave i službi Vlade

“Službeni glasnik RS“ br.

 

preuzmite dokument

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i kriterijumima raspodele dela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću, a koriste za finansiranje lokalne samouprave

“Službeni glasnik RS“ br. 102/15

 

preuzmite dokument

Pravilnik o utvrđivanju obaveznih elemenata programa opšteg i posebnog stručnog usavršavanja službenika u jedinicama lokalne samouprave

“Službeni glasnik RS“ br.

 

preuzmite dokument

Pravilnik o kriterijumima i uslovima za akreditaciju realizatora programa stručnog usavršavanja službenika u jedinicama lokalne samouprave

“Službeni glasnik RS“ br.

 

preuzmite dokument

Pravilnik o izgledu obrasca službene legitimacije inspektora

“Službeni glasnik RS“ br. 81 od 24. septembra 2015.

 

preuzmite dokument

Pravilnik o opštem obrascu zapisnika o inspekcijskom nadzoru

“Službeni glasnik RS“ br. 81 od 24. septembra 2015.

 

preuzmite dokument

Pravilnik o programu i načinu sprovođenja ispita za inspektora

“Službeni glasnik RS“ br. 88 od 28. oktobra 2016.

 

preuzmite dokument

Pravilnik o službenoj legitimaciji upravnog inspektora

“Službeni glasnik RS“ br. 5 od 25. januara 2012, 94 od 28. septembra 2012, 43 od 15. maja 2015, 81 od 24. septembra 2015 – dr. pravilnik

 

preuzmite dokument

Pravilnik o programu i načinu polaganja posebnog stručnog ispita za matičara

“Službeni glasnik RS“ br. 101 od 4. decembra 2009, 122 od 7. novembra 2014, 74 od 2. septembra 2016.

 

preuzmite dokument

Uputstva

Uputstvo za sprovođenje zakona o jedinstvenom biračkom spisku

„Službeni glasnik RS“, br. 15 od 2.3.2012, 88 od 15.11.2018.

 

preuzmite dokument

Uputstvo o postupku objedinjavanja postojećih biračkih spiskova u jedinstveni birački spisak

“Službeni glasnik RS“ br. 26/11

 

preuzmite dokument

Uputstvo o vođenju matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga

„Službeni glasnik RS“, broj 93 od 30.11.2018.

 

preuzmite dokument

Uputstvo o elektronskom kancelarijskom poslovanju

“Službeni glasnik RS“ br. 102 od 30. decembra 2010.

 

preuzmite dokument

Ostala akta

Kodeks ponašanja i etike inspektora

 

preuzmite dokument

Kodeks ponašanja državnih službenika

“Službeni glasnik RS“ br. 29/08

 

preuzmite dokument

Poseban kolektivni ugovor za državne organe

“Službeni glasnik RS“ br. 25/15

 

preuzmite dokument

Opšti program obuke državnih službenika za 2019. godinu

 

preuzmite dokument

Program obuke rukovodilaca u državnim organima za 2019. godinu

 

preuzmite dokument

Opšti program obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu

 

preuzmite dokument

Program obuke rukovodilaca u jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu

 

preuzmite dokument

Uvodni programi opšteg osposobljavanja pripravnika i novozaposlenih

 

preuzmite dokument

Programi opšteg kontinuiranog stručnog usavršavanja državnih službenika

 

preuzmite dokument

Program opšteg stručnog usavršavanja rukovodilaca

 

preuzmite dokument

Program opšteg stručnog usavršavanja naprednih veština obučavanja i upravljanja ličnim razvojem i razvojem zaposlenih

 

preuzmite dokument