Poseban stručni ispit za matičara

Zakonom o matičnim knjigama uređeno je da matičar, odnosno zamenik matičara može biti lice koje ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine, kao i položen poseban stručni ispit za matičara i ovlašćenje za obavljanje poslova matičara.

 

Pravilnikom o posebnom stučnom ispitu za matičara bliže je uređeno ko polaže poseban stručni ispit za matičara, odnosno propisano je da:

 • Poseban stručni ispit za matičara polaže lice koje je zasnovalo radni odnos na neodređeno vreme radi obavljanja poslova matičara ili zamenika matičara, odnosno pripravnik koji se prima u radni odnos na određeno vreme radi osposobljavanja za samostalan rad, odnosno obavljanje poslova matičara
 • Poseban stručni ispit za matičara mogu polagati i lica sa kojima je, u skladu sa zakonom, zaključen ugovor o stručnom osposobljavanju bez naknade radi sticanja radnog iskustva i uslova za polaganje posebnog stručnog ispit za matičara;
 • Poseban stručni ispit za matičara mogu polagati i druga lica koja su se osposobila za samostalan rad u struci, a zainteresovana su za rad na poslovima matičara, odnosno zamenika matičara.

Način prijave

Zahtev za polaganje posebnog stručnog ispita za matičara podnosi se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, 11000 Beograd.

 

Zahtev podnosi organ kod koga je kandidat u radnom odnosu, a može ga podneti i sam kandidat, zainteresovano lice na posebno propisanom Obrascu zahteva za polaganje ispita za matičara.

 

 

Dokumenta koja lica podnose prilikom prijavljivanja posebnog stručnog ispita za matičara

 

Lice koje je zasnovalo radni odnos na neodređeno vreme radi obavljanja poslova matičara ili zamenika matičara, odnosno pripravnik koji se stručno osposobljava za obavljanje poslova matičara, uz zahtev treba da podnese i:

 • rešenje o radnopravnom statusu
 • rešenje o utvrđenoj obavezi polaganja posebnog stručnog ispita za matičara
 • overenu fotokopiju diplome o stečenom visokom obrazovanju
 • fotokopiju lične karte

 

Lica sa kojim je, u skladu sa zakonom, zaključen ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju radi obavljanja pripravničkog staža i polaganja posebnog stručnog ispita za matičara, uz zahtev treba da podnese i:

 • ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju
 • overenu fotokopiju diplome o stečenom visokom obrazovanju
 • overenu fotokopiju lične karte

 

Lica koja su se osposobila za samostalan rad u struci, a zainteresovana su za rad na poslovima matičara, odnosno zamenika matičara, uz zahtev treba da podnesu i:

 • overenu fotokopija diplome o stečenom visokom obrazovanju
 • uverenje (potvrdu) o stečenom radnom iskustvu u struci
 • overenu fotokopiju lične karte

O danu, vremenu, mestu i visini naknade za polaganje kandidat se obaveštava najkasnije sedam dana pre polaganja ispita.

 

Naknada za polaganje ispita

 

 

Naknade se uplaćuju po dobijenom rešenju kojim se odobrava polaganje ispita za matičara, u kome se nalazi i obaveštenje i instrukcije za uplatu takse.

 

Naknada troškova za polaganje ispita uplaćuje opštom uplatnicom sa sledećim podacima:

broj računa: 840-30982845-97

model: 97

poziv na broj: 761480001

svrha uplate: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave – Ispitna komisija

uplatilac: ime i prezime kandidata za koga se uplata vrši

primalac: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, 11000 Beograd.

 

Primer popunjene uplatnice

Polaganje ispita

Saglasno Zakonu o matičnim knjigama, ispit se polaže pred komisijom Ministarstva, po programu koji donosi ministar.

 

U Pravilniku o posebnom stučnom ispitu za matičara su navedene oblasti koje čine sadržinu ispitnih predmeta, pa se u toku ispita proverava poznavanje važećih propisa kojima su uređene oblasti iz sledećih ispitnih predmeta:

 • Matične knjige
 • Državljanstvo
 • Porodični odnosi, brak i lično ime
 • Međunarodne konvencije i statusna pitanja sa inostranim elementom
 • Upravni postupak sa elementima kancelarijskog poslovanja

 

Kandidatu koji je položio poseban stručni ispit za matičar izdaje se Uverenje o položenom posebnom stručnom ispitu za matičara.

Materijali za pripremu polaganja posebnog stručnog ispita za matičare

Za sve dodatne informacije u vezi sa posebnim stručnim ispitom za matičara možete se obratiti putem KONTAKT FORME