O Ministarstvu

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obrazovano je 26. aprila 2014. godine Zakonom o ministarstvima i za jednu od glavnih nadležnosti dobija koordinaciju reformom javne uprave. Reforma uprave, koja je jedan od tri stuba politike proširenja Evropske unije, istovremeno predstavlja bitan uslov za uspešno sprovođenje reformskih principa i ciljeva u svim oblastima društva.

Reforma javne uprave je ključna za jačanje upravljanja na svim nivoima. To podrazumeva poboljšanje kvaliteta i odgovornosti uprave, povećanje profesionalizma, depolitizacije i transparentnosti, takođe u zapošljavanju i otpuštanju, transparentnijeg upravljanja javnim finansijama i boljih usluga za građane. Potrebno je naći i odgovarajuću ravnotežu između centralne, regionalne i lokalne uprave. Vlade treba da osiguraju da zainteresovane strane mogu aktivno da učestvuju u procesu reformi i kreiranja politike, na primer kroz uspostavljanje inkluzivnog struktuiranog dijaloga o prioritetima reforme uz uključivanje civilnog društva. Stvaranje podsticajnog okruženja za uključivanje organizacija civilnog društva je stoga ključno. Sve ove reforme se nalaze u središtu puta regiona ka EU. Samo sa postizanjem opipljivih i održivih rezultata postići će potreban kredibilan trenutak
Strategija proširenja EU na zemlje Zapadnog Balkana

Reforma javne uprave je trajan proces koji treba da osigura visok kvalitet usluga građanima i privredi i pozitivno utiče na životni standard građana. Ona počiva na Strategiji javne uprave u Srbiji, usvojenoj u januaru 2014. godine i akcionim planovima za sprovođenje Strategije za period od 2015. do 2017. godine i od 2018. do 2020. godine.

 

Aktivnosti su fokusirane na unapređenje organizacionih i funkcionalnih podsistema javne uprave – optimizacija, decentralizacija, unapređenje upravljanja javnim politikama, razvoj eUprave, podizanje kvaliteta pružanja javnih usluga, uspostavljanje usklađenog javno-službeničkog sistema zasnovanog na

zaslugama i unapređenje upravljanja ljudskim resursima, unapređenje upravljanja javnim finansijama i javnim nabavkama, reforma inspekcijskog nadzora, veće uključivanje građana u donošenje politika i veća transparentnost i dr.

 

Ministarstvo takođe obavlja poslove državne uprave koji se odnose na unapređenje uslova i propisa za ostvarivanje prava naconalnih manjina. Vodi registar nacionalnih saveta nacionalnih manjina, raspisuje izbore nacionalnih saveta nacionalnih manjina i vodi Posebni birački spisak nacionalnih manjina.

 

Za obavljanje poslova iz delokruga Ministarstva Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta obrazovane su osnovne unutrašnje jedinice:

gligorin2
Stevan Gligorin

državni sekretar

mp
Maja Mačužić Puzić

državni sekretar

9ymZYXuQ.jpeg (002)
Čedomir Rakić

državni sekretar

jasmina benmansur c
Jasmina Benmansur

pomoćnica ministra

ivana savicevic c
Ivana Savićević

pomoćnica ministra

marina drazic c
Marina Dražić

pomoćnica ministra

sanja putnik c
Sanja Putnik

pomoćnica ministra

nenad sarkocevic c
Nenad Šarkoćević

direktor Upravnog inspektorata

stanija visekruna c
Stanija Višekruna

sekretarka Ministarstva