Publikacije

BILTEN REFORMA JAVNE UPRAVE (JUL-SEPTEMBAR 2020)

U cilju unapređenja interne komunikacije, informisanja službenika o postignutim rezultatima i ciljevima u okviru reforme javne uprave, Ministarstvo priređuje Bilten Reforma javne uprave. Pred vama je trobroj za period jul-septembar 2020. godine

 preuzmite publikaciju

BILTEN REFORMA JAVNE UPRAVE (APRIL-JUN 2020)

U cilju unapređenja interne komunikacije, informisanja službenika o postignutim rezultatima i ciljevima u okviru reforme javne uprave, Ministarstvo priređuje Bilten Reforma javne uprave. Pred vama je trobroj za period april-jun 2020. godine

 preuzmite publikaciju

Studija o izvodljivosti upotrebe blokčejn tehnologije u radu javne uprave Republike Srbije

„Studiju o izvodljivosti upotrebe blokčejn tehnologije u radu javne uprave Republike Srbije“ je na osnovu „Akcionog plana za strategiju reforme javne uprave Republike Srbije za period 2018-2020“ izradio tim mladih stručnjaka iz Seula, predavača u Srpsko-korejskom informatičko pristupnom centru, u okviru projekta MDULS-a i Nacionalne agencije za informaciono društvo Vlade Republike Koreje

preuzmite publikaciju (SRB)     preuzmite publikaciju (ENG)

Bilten Reforma javne uprave (januar-mart 2020)

U cilju unapređenja interne komunikacije, informisanja službenika o postignutim rezultatima i ciljevima u okviru reforme javne uprave, Ministarstvo priređuje Bilten Reforma javne uprave. Pred vama je trobroj za period januar-mart 2020. godine

preuzmite publikaciju

Priručnik za polaganje državnog stručnog ispita

U cilju lakše pripreme za polaganja državnog stručnog ispita, kao bitnog uslova za rad u organima uprave, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je za potrebe svih kandidata izradilo Priručnik za polaganje državnog stručnog ispita. Želja Ministarstva da se na najlakši način pristupi pripremi i polaganju državnog stručnog ispita, uslovili su neophodnost izrade novog, značajno izmenjenog i dopunjenog izdanja Priručnika.

preuzmite publikaciju

Priručnik za polaganje posebnog stručnog ispita za matičara

Ispit za matičare uveden je u sistem 2009. godine, a nadležno ministarstvo, pored uslova za sprovođenje ovog ispita, započelo je praksu pripreme i štampe Priručnika za polaganje posebnog stručnog ispita za matičara. Pred vama je peto izdanje.

 

preuzmite publikaciju

Priručnik za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku

Priručnik za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku  je značajan alat u radu službenika koji su ovlašćeni za vođenje, odnosno ažuriranje biračkog spiska. U Priručniku je predstavljen postupak ažuriranja biračkog spiska od raspisivanja izbora do zaključenja biračkog spiska, sa detaljnim objašnjenjima postupka obaveštavanja građana o načinu uvida u birački spisak i ostvarivanju prava za glasanje po mestu boravišta u zemlji ili u inostranstvu.

 

preuzmite publikaciju

Katalog najčešćih albanskih imena i prezimena

Katalog najčešćih albanskih imena i prezimena sa transkripcijom na srpski jezik i ćiriličko pismo nastao je iz potrebe da se prava građana iz albanske zajednice unaprede, u skladu sa Ustavom Republike Srbije i relevantnim zakonodavnim okvirom. Namenjen je zaposlenima u matičnim službama, bolnicama i porodilištima i doprinosi jednostavnijem ostvarivanju propisa koji uređuju način upisa imena i prezimena građana iz albanske zajednice.

 

preuzmite publikaciju

Zadovoljstvo građana kvalitetom života života u lokalnoj zajednici i uslugama  lokalnih samouprava

U publikaciji su predstavljeni rezultati istraživanja javnog mnjenja sprovedenog je u okviru programa „Podrška Vlada Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO. Istraživanje rađeno u periodu od 15. marta do 20. aprila 2019. godine na teritoriji 50 opština i gradova u Srbiji.

 

preuzmite publikaciju

Situaciona analiza za Strateški komunikacioni okvir reforme javne uprave

Situaciona analiza je sačinjena kao osnova za definisanje delotvornog Komunikacionog okvira za ostvarivanje vidljivosti i komunikacije o reformama javne uprave i upravljanja javnim finansijama. Analizirano je trenutno komunikaciono okruženje i napori za podizanje nivoa svesti u vezi sa celokupnom reformom javne uprave i upravljanjem javnim finansijama (uključujući i POU), zajedno sa uticajem tih napora na svest građana.

 

preuzmite publikaciju (SRB)  preuzmite publikaciju (ENG) 

Metode razvoja ljudskih resursa: Kratak pregled

Publikaicija ima za cilj da na kvalifikovan i celovit način predstavi sve oblike sprovođenja stručnog usavršavanja utvrđene zakonima. Namenjena je organima, organizacijama i licima odgovornim za upravljanje ljudskim resursima u javnoj upravi, koji će u narednom periodu u pripremi programa stručnog usavršavanja, pored ostalog, biti u potrebi i da definišu najadekvatnije oblike i metode realizacije obuka. Priređena je u okviru projekta „Podrška reformi javne uprave u Republici Srbiji“, uz podršku Nemačke razvojne saradnje u Srbiji

 

preuzmite publikaciju

Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave – prikaz kroz pitanja i odgovore

Publikacija predstavlja značajan alat jedinicama lokalne samouprave u primeni Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave koji je doneo ozbiljne i korenite promene lokalnih uprava. Priređena je u okviru Projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“, uz podršku Saveta Evrope.

 

preuzmite publikaciju

Moderna država – racionalna država

Ovaj pozicioni dokument postavlja okvir i opštu ocenu potencijala za povećanje produktivnosti zaposlenih u državi. Svrha ovog dokumenta jeste stvaranje slike o obimu, specifičnostima i prostoru za modernizaciju najbitnijih funkcija države, te su podaci prvenstveno informativnog karaktera.

 

 preuzmite publikaciju

Moderna država-racionalna država

Liflet o potencijalima za povećanje produktivnosti zaposlenih u državi

 

 preuzmite publikaciju

Upravljačka odgovornost u organima državne uprave

Liflet objašnjava pojam upravljačke odgovorornosti i njen značaj za sistem državne uprave. Izrađen je uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, u okviru Projekta „Podrška reformama u Srbiji“

 

 preuzmite publikaciju

Vodič za primenu zakona o udruženjima

 

Publikacija ima za cilj da na jednostavan način i kroz konkretne primere približi odredbe Zakona o udruženjima svim subjektima na koje se odnosi.

 

 preuzmite publikaciju

Vodič za primenu Zakona o inspekcijskom nadzoru

Publikacija je priređena u cilju upoznavanja stručne i šire javnosti sa značajem reforme inspekcijskog nadzora i novim zakonskim rešenjima koji je sistem inspekcija promenio iz korena. Izrada ovog vodiča omogućena je uz pomoć Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i “Projekta za bolje uslove poslovanja“.

 

 preuzmite publikaciju

Vodič za samozastupanje građana

Svi se u nekom trenutku našeg života možemo susreti sa sudskim sistemom, hteli mi to ili ne. Ovaj vodič daje osnovne informacije kako bi se približio sudski postupak i postupci pred nezavisnim institucijama u cilju boljeg razumevanja prava i obaveza koje imamo kada započne sudski postupak. Na kraju, Vodič pruža listu pružalaca besplatne pravne pomoći kojima se stranke mogu obratiti za podršku.

 

 preuzmite publikaciju

Osnovi privrednog poslovanja za inspektore

Publikacija je namenjenainspektorima koji kontrolišu propise iz oblasti privredem kako bi bolje razumeli tržišnu ekonomiju i njene principe. Priređena je zahvaljujući „Projektu za bolje uslove poslovanja“ USAID-a.

 

 preuzmite publikaciju

Veštine potrebne za vršenje inspekcijskog nadzora

Inspekcijski nadzor se velikim delom obavlja putem komunikacije sa nadziranim subjektima. Stoga su veštine komunikacije veoma značajne za efikasnost obavljanja nadzora. Publikacija je pripremljena u saradnji sa USAID-om, u okviru „Projekta za bolje uslove poslovanja“

 preuzmite publikaciju