Publikacije

Zadovoljstvo građana kvalitetom života života u lokalnoj zajednici i uslugama  lokalnih samouprava

U publikaciji su predstavljeni rezultati istraživanja javnog mnjenja sprovedenog je u okviru programa „Podrška Vlada Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO. Istraživanje rađeno u periodu od 15. marta do 20. aprila 2019. godine na teritoriji 50 opština i gradova u Srbiji.

 

preuzmite publikaciju

Metode razvoja ljudskih resursa: Kratak pregled

Publikaicija ima za cilj da na kvalifikovan i celovit način predstavi sve oblike sprovođenja stručnog usavršavanja utvrđene zakonima. Namenjena je organima, organizacijama i licima odgovornim za upravljanje ljudskim resursima u javnoj upravi, koji će u narednom periodu u pripremi programa stručnog usavršavanja, pored ostalog, biti u potrebi i da definišu najadekvatnije oblike i metode realizacije obuka. Priređena je u okviru projekta „Podrška reformi javne uprave u Republici Srbiji“, uz podršku Nemačke razvojne saradnje u Srbiji

 

preuzmite publikaciju

Primena Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave – prikaz kroz pitanja i odgovore

Publikacija predstavlja značajan alat jedinicama lokalne samouprave u primeni Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave koji je doneo ozbiljne i korenite promene lokalnih uprava. Priređena je u okviru Projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“, uz podršku Saveta Evrope.

 

preuzmite publikaciju

Moderna država – racionalna država

Ovaj pozicioni dokument postavlja okvir i opštu ocenu potencijala za povećanje produktivnosti zaposlenih u državi. Svrha ovog dokumenta jeste stvaranje slike o obimu, specifičnostima i prostoru za modernizaciju najbitnijih funkcija države, te su podaci prvenstveno informativnog karaktera.

 

 preuzmite publikaciju

Moderna država-racionalna država

Liflet o potencijalima za povećanje produktivnosti zaposlenih u državi

 

 preuzmite publikaciju

Upravljačka odgovornost u organima državne uprave

Liflet objašnjava pojam upravljačke odgovorornosti i njen značaj za sistem državne uprave. Izrađen je uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, u okviru Projekta „Podrška reformama u Srbiji“

 

 preuzmite publikaciju

Vodič za primenu zakona o udruženjima

 

Publikacija ima za cilj da na jednostavan način i kroz konkretne primere približi odredbe Zakona o udruženjima svim subjektima na koje se odnosi.

 

 preuzmite publikaciju/a>

Vodič za primenu Zakona o inspekcijskom nadzoru

Publikacija je priređena u cilju upoznavanja stručne i šire javnosti sa značajem reforme inspekcijskog nadzora i novim zakonskim rešenjima koji je sistem inspekcija promenio iz korena. Izrada ovog vodiča omogućena je uz pomoć Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i “Projekta za bolje uslove poslovanja“.

 

 preuzmite publikaciju

Vodič za samozastupanje građana

Svi se u nekom trenutku našeg života možemo susreti sa sudskim sistemom, hteli mi to ili ne. Ovaj vodič daje osnovne informacije kako bi se približio sudski postupak i postupci pred nezavisnim institucijama u cilju boljeg razumevanja prava i obaveza koje imamo kada započne sudski postupak. Na kraju, Vodič pruža listu pružalaca besplatne pravne pomoći kojima se stranke mogu obratiti za podršku.

 

 preuzmite publikaciju

Osnovi privrednog poslovanja za inspektore

Publikacija je namenjenainspektorima koji kontrolišu propise iz oblasti privredem kako bi bolje razumeli tržišnu ekonomiju i njene principe. Priređena je zahvaljujući „Projektu za bolje uslove poslovanja“ USAID-a.

 

 preuzmite publikaciju

Veštine potrebne za vršenje inspekcijskog nadzora

Inspekcijski nadzor se velikim delom obavlja putem komunikacije sa nadziranim subjektima. Stoga su veštine komunikacije veoma značajne za efikasnost obavljanja nadzora. Publikacija je pripremljena u saradnji sa USAID-om, u okviru „Projekta za bolje uslove poslovanja“

 preuzmite publikaciju