Plan javnih nabavki i izveštaji

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke i Direktivom o uređenju postupka nabavki i izvšenim izmenama i dopunama Direktive o uređenju postupka nabaki u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, a u cilju transparentnosti rada priprema plan javnih nabavki za svaku budžetsku godinu, kao i kvartalne izveštaje o sprovedenim javnim nabavkama. Planovi i izveštaji sadrže i podatke o nabavkama na koje se zakon ne primenjuje.

Plan javnih nabavki za 2022. godinu

Plan javnih nabavki za 2021. godinu

Plan javnih nabavki za 2020. godinu

Izveštaji o javnim nabavkama