УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНОГ АМБИЈЕНТА У СРБИЈИ

Пред посланицима у Народној скупштини је сет пореских закона, којима се предвиђа знатно растерећење привреде, смањење пореског оптерећења рада, што би требало да допринесе даљем расту привреде и отварању нових радних места.

Олакшице за привреду

Сет закона садржи пореске подстицаје за запошљавање нових лица, с обзиром да је стратешки циљ Владе смањење незапослености.

Kако је предвиђено изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, подстицаји подразумевају ослобађање од пореза и доприноса по основу зараде квалификованог новозапосленог, за прву, другу и трећу годину рада код послодавца који са тим лицем заснује радни однос.

Наиме, предвиђена је олакшица за зараде исплаћене од:

– 1. јануара до 31. децембра 2020. године – у висини од 70% по основу пореза и 100% по основу доприноса за ПИО,
– 1. јануара до 31. децембра 2021. године – у висини од 65% за порез и 95% за допринос за ПИО и
– 1. јануара до 31. децембра 2022. године- у висини 60% за порез и 85% за допринос за ПИО.

Предвиђени су и подстицаји за новонастањена лица, односно повратнике из иностранства, у виду смањења основице пореза и доприноса по основу зараде, у висини од 70%.

Такође, предвиђено је и смањење стопе доприноса за ПИО са 26% на 25,5%, чиме ће послодавац бити ослобођен од плаћања дела доприноса на његов терет, у висини од 0,5%.

Предлогом закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана, предвиђа се фискално растерећење по основу зарада, повећањем месечног неопорезивог износа са 15.300 на 16.300 динара.

Порез на зараде, смањен је почетком 2019. године са 63 на 62 одсто, а од следеће године ће бити 61 одсто.