UNAPREĐENJE POSLOVNOG AMBIJENTA U SRBIJI

Pred poslanicima u Narodnoj skupštini je set poreskih zakona, kojima se predviđa znatno rasterećenje privrede, smanjenje poreskog opterećenja rada, što bi trebalo da doprinese daljem rastu privrede i otvaranju novih radnih mesta.

Olakšice za privredu

Set zakona sadrži poreske podsticaje za zapošljavanje novih lica, s obzirom da je strateški cilj Vlade smanjenje nezaposlenosti.

Kako je predviđeno izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, podsticaji podrazumevaju oslobađanje od poreza i doprinosa po osnovu zarade kvalifikovanog novozaposlenog, za prvu, drugu i treću godinu rada kod poslodavca koji sa tim licem zasnuje radni odnos.

Naime, predviđena je olakšica za zarade isplaćene od:

– 1. januara do 31. decembra 2020. godine – u visini od 70% po osnovu poreza i 100% po osnovu doprinosa za PIO,
– 1. januara do 31. decembra 2021. godine – u visini od 65% za porez i 95% za doprinos za PIO i
– 1. januara do 31. decembra 2022. godine- u visini 60% za porez i 85% za doprinos za PIO.

Predviđeni su i podsticaji za novonastanjena lica, odnosno povratnike iz inostranstva, u vidu smanjenja osnovice poreza i doprinosa po osnovu zarade, u visini od 70%.

Takođe, predviđeno je i smanjenje stope doprinosa za PIO sa 26% na 25,5%, čime će poslodavac biti oslobođen od plaćanja dela doprinosa na njegov teret, u visini od 0,5%.

Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, predviđa se fiskalno rasterećenje po osnovu zarada, povećanjem mesečnog neoporezivog iznosa sa 15.300 na 16.300 dinara.

Porez na zarade, smanjen je početkom 2019. godine sa 63 na 62 odsto, a od sledeće godine će biti 61 odsto.