Adresni registar

Značaj projekta i problem na koji se utiče

 

Adresni registar sadrži podatke o nazivima ulica i kućnim brojevima i jedan je od ključnih državnih registara pored Centralnog registra stanovništva, Registra privrednih društava i registra nepokretnosti.

 

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova 3.028.020 građana ima prijavljeno prebivalište u ulicama bez određenog kućnog broja, od čega je 2.676.898 građana prijavljeno na adresama za koje nije određen ni naziv ulice (poznato kao „nema ulice bb“). Republički geodetski zavod nadležan je za vođenje Adresnog registra, ali se upis adresa može izvršiti tek nakon davanja naziva ulica od strane jedinica lokalnih samouprava. Najveći broj opština i gradova ovaj postupak sprovodi neredovno, kako zbog različitog tumačenja propisa tako i zbog neažurnosti u radu.

 

Veliki broj državnih i lokalnih organa i službi, zbog ovakve prakse, kreirao je interne registre adresa kako bi mogli da komuniciraju sa strankama, ali ovaka situacija onemogućava interoperabilnost i ažuriranje podataka. Kao posledica toga, u različitim evidencijama mogu se za isto fizičko ili pravno lice pojaviti različite adrese. Nakon ažuriranja podataka u registru na celoj teritoriji, postojaće jedinstven registar koji će svi organi biti u obavezi da koriste i koji će se centralizovano voditi. Ilustracije radi, da su podaci o adresama ažurni ne bismo imali redove za zdravstvene kartice jer bi svim građanima bile dostavljene na kućnu adresu.

 

Iz ovih razloga krajem prošle godine Vlada Srbije formirala je Koordinaciono telo za unapređenje Adresnog registra koje uključuje sva relevantna ministarstva i organizacije. Kao pilot grad odabrana je Loznica, a Republički geodetski zavod je na osnovu ortofoto snimaka i prema lokalno običajnim imenima (na osnovu podataka dostavljenih od strane JP „Pošta Srbije“)  pripremio predloge naziva za sve ulice na teritoriji Loznice. Gradska skupština je imenovala novih 677 ulica i država je opredelila 5 miliona dinara za finansiranje tablica i brojeva kako bi svi objekti u ovom gradu bili obeleženi.

 

Procena je da na teritoriji Srbije nešto više od 47.000 naziva ulica i milion kućnih brojeva. Građanima kojima bude dodeljen nov naziv ili menjan naziv ulica i broja, biće određen dovoljno razuman rok da promenu urade i u svojim dokumentima. Procena je da će ukupni troškovi ažuriranja registra i obeležavanja ulica i kućnih brojeva iznositi 5 miliona evra.

 

Pogledajte kako napreduje ažuriranje Adresnog registra – https://a3.geosrbija.rs/el-ulica-monitoring

Metodologija rada i faze projekta

 

Faza I – imenovanje ulica i objekata

Republički geodetski zavod, kao organ nadležan za izradu elaborata ulica i kućnih brojeva, sukcesivno će ih dostavljati jedinicama lokalnih samouprava na odlučivanje. Lokalne samouprave su dužne da formiraju Komisije za davanje naziva ulica i Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, u najkraćem roku, dostave predloge na mišljenje i sprovedu celokupan proces kako bi nazivi novih ulica bili usvojeni na sednici Skupština i objavljeni u Službenom glasniku.

 

Metodologija rada u projektu „Ažuriranje adresnog registra“ koji sprovodi Koordinaciono telo Vlade Republike Srbije radi formiranja jedinstvenog, centralnog registra, u prvoj fazi utvrđuje:

  • Republički geodetski zavod u roku od 15 dana nakon održane regionalne prezentacije za konkretnu lokalnu samoupravu objavljuje elaborate na svom serveru i dotavlja parametre za pristup
  • Jedinica lokalne samouprave u roku od 5 dana preuzima elaborate i u roku od 15 dana nakon preuzimanja elaborata, dostavlja predloge naziva ulica nadležnom organu na saglasnost (Ministarstvu odnosno Pokrajinskom sekretarijatu), Nacionalnom savetu nacionalnih manjina čiji jezik je u službenoj upotrebi na teritoriji JLS i Savetu za međunacionalne odnose
  • Nacionalni saveti nacionalnih manjina u roku od 10 dana odlučuju i dostavljaju mišljenje i jedinici lokalne samouprave i Ministarstvu odnosno Pokrajinskom sekretarijatu. Jedinice lokalne samouprave dostavljaju nadležnom organu i mišljenje Saveta za međunacionalne odnose.
  • Nadležni organ u roku od 10 dana dostavlja saglasnost na predloge naziva ulica

Jedinica lokalne samouprave nakon pribavljene saglasnosti nadležnog organa na sednici Skupštine donosi odluku ulice i objavljuje u Službenom glasniku, o čemu obaveštava Republički godetski zavod.

Faza II – obeležavanje na terenu

Faza III – puna interoperabilnost između organa

Nakon ažuriranja ulica u JLS-u, lokalne službe i državni organi, sukcesivno usklađuju svoje baze podataka sa ažuriranim registrom tokom 2019 i 2020. godine.

Preduslov za realizaciju

Podaci o adresama moraju biti vođeni u propisanom formatu kako bi svi na isti način upisivali ove podatke i kako bi se ažurirali podaci na jednom mestu. Problemi i troškovi koje stvara nepostojanje jedinstvenog Adresnog registra ima daleko veće posledice na funkcionisanje države uprave, kao i celokupne države od moguće dobiti kroz prodaju ovih podataka.

Izveštavanje

Svi organi uključeni u projekat, kao i jedinice lokalnih samouprava dužni su da redovno dostavljaju izveštaje o trenutnom statusu i svom napredovanju Republičkom geodetskom zavodi, kao i na poseban zahtev Koordinacionog tela. Republički geodetski zavod je nadležan za dostavljanje objedinjenog nedeljnog izveštaja članovima koordinacionog tela. Izveštaj se objavljuje javno na sajtu MDULS-a.

 

Izveštaj sadrži sledeće elemente:

  • Broj ulica za koje je RGZ izradio elaborate
  • Broj ulica koje je JSL poslala predloge nadležnom organu
  • Broj ulica za koje je nadležni organ dalo saglasnost
  • Broj ulica objavljenih u službenom glasniku JLS

Smernice lokalnim samoupravama za izradu predloga odluke o nazivu ulica

Stalna konferencija gradova i opština zadužena je za organizaciju regionalnih skupova i koordinaciju između  jedinica lokalnih samouprava, Republičkog geodetskog zavoda i Ministarstva državne uprave i lokale samouprave.

 

 Smernice za izradu predloga odluke za dobijanje prethodne saglasnosti nadležnog organa na predlog odluke o nazivima ulica i drugih delova naseljenih mesta

 

 Predlozi odluka

Skip to content