Obaveštenja

Regionalna škola za državnu upravu (ReSPA) je objavila poziv za iskazivanje interesa u članstvo svom Odboru za žalbe. Poziv se nalazi na linku http://www.respaweb.eu/0/news/98/call-for-expression-of-interest-appeal-board a tekst poziva možete preuzeti OVDE ....

U skladu sa Zaključkom 05 Broj: 021-3092/2015 od 19. marta 2015. godine, Vlada Republike Srbije je usvojila Akcioni plan za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period 2015-2017. godinu. Akcioni plan operacionalizuje ciljeve definisane Strategijom reforme javne uprave i definiše mere, rezultate i...

Članom 13. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, broj 99/2014) uvodi se institut vršioca dužnosti za obavljanje poslova radnog mesta koje je pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u državnom organu utvrđeno kao položaj. Naime, novim članom 67a...

Skip to content