Centralizovana javna nabvka broj 8/2019 – Usluge održavanje računarske opreme i štampača

Na osnovu člana 116. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik
RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15),


NARUČILAC
MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
11000 Beograd, Birčaninova 6

objavljuje
OBAVEŠTENJA O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA

u otvorenom postupku centralizovane javne nabavke broj 8/2019Skip to content