Javna nabavka broj P/2-2018 – Usluge održavanja i unapređenja elektronske pisarnice

Na osnovu člana 36. stav 7. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“
br.124/12, 14/15 i 68/15),
NARUČILAC

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
11000 Beograd, Birčaninova 6
objavljuje

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU POSTUPKA
bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za uslugu – održavanja i
unapređenja elektronske pisarnice
redni broj P/2-2018

1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, ul. Birčaninova broj 6, Beograd, www.mduls.gov.rs 

2. Vrsta naručioca: Organ državne uprave

3. Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: Predmet javne nabavke su usluge održavanja i unapređenja elektronske pisarnice; naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavke: 72261000-2 – Usluge softverske podrške; 72267100-0 – Održavanje softvera za informacione tehnologije.

4. Osnov za primenu pregovaračkog postupka i podaci koji opravdavaju njegovu primenu: Članom 36. stavom 1. tačkom 2) Zakona o javnim nabavkama propisano je, između ostalog, da naručilac može sprovoditi pregovarački postupak
bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda ako iz razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava nabavku može izvršiti samo određeni ponuđač. Imajući u vidu da je Asseco SEE doo iz Beograda, vlasnik izvornog koda uvedenog sistema, smatramo da je jedini ponuđač koji može pružiti ovu vrstu usluge održavanja, iz kog razloga je Ministarstvo planom javnih nabavki za 2018. godinu pod rednim brojem 1.2.13. planiralo nabavku održavanja i unapređenja elektronske pisarnice u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, procenjene vrednosti 5.812.500,00 dinara.

Predmetni Softver predstavlja deo softverskog rešenja „ASEPA CM“, koje je u skladu sa članom 202. i 203. Zakona o autorskim i srodnim pravima („Sl. glasnik RS“, br. 104/2009, 99/2011, 119/2012 i 29/2016- odluka US) deponovano kod Zavoda za intelektualnu svojinu Potvrdom o unošenju u evidenciju i deponovanju autorskih
dela i predmeta srodnih prava 990 broj 2014/2032 A-68/2014/1 od 7. maja 2014. godine i softverskog rešenja „DUC“, koje je u skladu sa članom 202. i 203. Zakona o autorskom i srodnim pravima („Sl. glasnik RS“, br. 104/2009, 99/2011, 119/2012 i 29/2016- odluka US) deponovano kod Zavoda za intelektualnu svojinu Potvrdom o unošenju u evidenciju i deponovanju autorskih dela i predmeta srodnih prava 990 broj 2014/2033 A-69/2014/1 od 7. maja 2014. godine, čiji je nosilac autorskih prava Asseco SEE doo iz Beograda.

Imajući u vidu činjenicu da je nosilac autorskih prava i vlasnik izvornog koda (source code) Asseco SEE doo iz Beograda, te da u vezi sa isključivim pravom na source code, isključivo Asseco SEE doo iz Beograda, može vršiti održavanje Softvera, neophodno je da se povodom predmetne javne nabavke sprovede pregovarački postupak
bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda.

5. Naziv i adresa lica kojem će naručilac poslati poziv za podnošenje ponude: Privredno društvo Asseco doo iz Beograd, ul. Bulevar Milutina Milankovića 19g, PIB 100389094, matični broj 07432461.Skip to content