Centralizovana javna nabavka 4/2018 – Nabavka kancelarijskog nameštaja

Na osnovu člana 116. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik
RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15),

NARUČILAC

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
11000 Beograd, Birčaninova 6

objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
u otvorenom postupku centralizovane javne nabavke broj 4/2018
Partija 1 Kancelarijski nameštaj sa isporukom u Beogradu

 

1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, ul. Birčaninova broj 6, Beograd, www.mduls.gov.rs

2. Vrsta naručioca: Organ državne uprave

3. Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: Predmet javne nabavke je nabavka kancelarijskog nameštaja Naziv i oznaka iz opšteg rečnika: 39100000-3 Kancelarijski nameštaj

4. Predmet partije 1: Kancelarijski nameštaj sa isporukom u Beogradu

5. Ugovorena vrednost: 1.195.636,00 dinara bez PDV.

6. Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena

7. Broj primljenih ponuda: 1 (slovima: jedna)

8. Deo ili vrednost ugovora koji će se izvršiti preko podizvođača: Ponuđač ne nastupa sa podizvođačem

9. Datum donošenja odluke o zaključenju okvirnog sporazuma: 25.4.2018.godine.

10. Datum zaključenja okvirnog sporazuma: 01.6.2018. godine.

11. Datum zaključenja ugovora: 26.6.2018.godine

12. Osnovni podaci o ponuđaču i ponudi kojoj je dodeljen ugovor: Grupa ponuđača „Gaj-inženjering i opremanja“, d.o.o. Zemun, Cara Dušana 266, PIB 100014609, matični broj 07551754 i ,,MATIS’’ d.o.o., Ivanjica, Šume bb, PIB 102714756, matični broj 17473395.

13. Period važenja ugovora: Ugovor je zaključen na period od 1 godine.

Preuzmite:

27.6.2018. – Obavešetenje o zaključenom ugovoru za centralizovanu javnu nabavku broj  4/2018 Skip to content