Centralizovana javna nabavka broj 11/2018 – Održavanje – računara, štampača i komunikacione opreme (samo za opremu koja nije bila predmet CJN u 2017. godini ili je nabavljena u 2017. Godini)

Na osnovu člana 116. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15),

NARUČILAC

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
11000 Beograd, Birčaninova 6
objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

u otvorenom postupku centralizovane javne nabavke broj 11/2018
Partija 6 Nabavka usluge održavanja i popravke računarske opreme tip RAZNO

(samo za opremu koja nije bila predmet CJN u 2017. godini ili je nabavljena u 2017. godini)

 

1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca: Ministarstvo državneuprave i lokalne samouprave, ul. Birčaninova broj 6, Beograd, www.mduls.gov.rs

2. Vrsta naručioca: Organ državne uprave

3. Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: Nabavka usluge održavanja i popravke računarske opreme – računara, štampača i komunikacione opreme, po partijama. Naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavke: 50312000-5 – Održavanje i popravka računarske opreme; 50300000-8 – Usluge popravke, održavanja i srodne usluge za personalne računare, kancelarijsku opremu, telekomunikacije i audiovizuelnu opremu.

4. Ugovorena vrednost: 50.000,00 bez PDV

5. Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena

6. Broj primljenih ponuda: 1 (slovima: jedna)

7. Najviša i najniža ponuđena cena:
najviša: 273.141,72 dinara bez PDV
najniža: 273.141,72 dinara bez PDV

8. Nijedna ponuda nije ocenjena kao neprihvatljiva.

9. Deo ili vrednost ugovora koji će se izvršiti preko podizvođača: Ponuđač nastupa samostalno

10. Datum donošenja odluke o zaključenju okvirnog sporazuma: 26. jul 2018. godine

11. Datum zaključenja okvirnog sporazuma: 27. avgust 2018. godine

12. Datum zaključenja ugovora: 25. oktobar 2018. godine

13. Osnovi podaci o ponuđaču i ponudi kojoj je dodeljen ugovor: Preduzeće za proizvodnju računarske opreme i informatički inženjering „INFORMATIKA“ a.d. Jevrejska 32, PIB 100001716, matični broj 07024592

14. Period važenja ugovora: Ugovor se zaključuje na određeno vreme sa rokom trajanja godinu dana od dana zaključenja.

Preuzmite:

26.10.2018. – Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centralizovanu javnu nabavku broj 11/2018Skip to content