Centralizovana javna nabavka broj 14/2018 – Nabavka računarske opreme-hardver – Serveri tip 5-Partija 6

Na osnovu člana 116. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15),

NARUČILAC

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
11000 Beograd, Birčaninova 6
objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
u otvorenom postupku centralizovane javne nabavke broj 14/2018
Nabavka računarske opreme-hardver (čija pojedinačna vrednost prelazi iznos od 500.000,00 dinara)

Serveri tip 5-Partija 6

 

1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, ul. Birčaninova broj 6, Beograd, www.mduls.gov.rs

2. Vrsta naručioca: Organ državne uprave.

3. Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: Predmet javne nabavke je nabavka računarske opreme-hardver (čija pojedinačna vrednost prelazi iznos od 500.000,00 dinara). Naziv i oznaka iz opšteg
rečnika: 30200000-1 Računarska oprema i materijal..

4. Predmet: Nabavka računarske opreme-hardver (čija pojedinačna vrednost prelazi iznos od 500.000,00 dinara) .

5. Ugovorena vrednost: 949.900,00 dinara bez PDV.

6. Kriterijum za dodelu ugovora: Najniža ponuđena cena.

7. Broj primljenih ponuda: 3 (slovima:tri) .

8. Ponuđač ne nastupa sa podizvođačem.

9. Datum donošenja odluke o zaključenju okvirnog sporazuma: 16. avgust 2018. godine.

10. Datum zaključenja okvirnog sporazuma: 5. septembar 2018. godine.

11. Datum zaključenja ugovora: 12. oktobar 2018.godine.

12. Osnovni podaci o ponuđaču i ponudi kojoj je dodeljen ugovor: Privredno društvo ,,AIGO BUSINESS SYSTEM”, doo, Beograd, Kneginje Zorke 25-27, PIB 105362637. matični broj 20362472.

13. Period važenja ugovora: Ugovor je zaključen na period od 1 godine.

Preuzmite:

15.10.2018. – Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centralizovanu javnu nabavku broj 14/2018 Skip to content