Centralizovana javna nabavka broj 15/2018 – Nabavka usluge održavanja i popravke računarske opreme – računara, štampača i komunikacione opreme, po partijama

Na osnovu člana 116. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15),

NARUČILAC

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
11000 Beograd, Birčaninova 6

objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
u otvorenom postupku centralizovane javne nabavke broj 15/2018
Partija 2 Nabavka usluge održavanja i popravke računarske opreme tip HP
(samo za opremu koja nije bila predmet CJN u 2017. godini ili je nabavljena u 2017. godini)

1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, ul. Birčaninova broj 6, Beograd, www.mduls.gov.rs

2. Vrsta naručioca: Organ državne uprave

3. Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: Nabavka usluge održavanja i popravke računarske opreme – računara, štampača i komunikacione opreme, po partijama. Naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavke: 50312000-5 – Održavanje i popravka računarske opreme; 50300000-8 – Usluge popravke,
održavanja i srodne usluge za personalne računare, kancelarijsku opremu, telekomunikacije i audiovizuelnu opremu.

4. Ugovorena vrednost: 100.000,00 bez PDV

5. Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena

6. Broj primljenih ponuda: 1 (slovima: jedna)

7. Najviša i najniža ponuđena cena:
najviša: 1.254.946,00 dinara bez PDV
najniža: 1.254.946,00 dinara bez PDV

8. Nijedna ponuda nije ocenjena kao neprihvatljiva.

9. Deo ili vrednost ugovora koji će se izvršiti preko podizvođača: Ponuđač nastupa samostalno

10. Datum donošenja odluke o zaključenju okvirnog sporazuma: 11. septembar 2018. godine

11. Datum zaključenja okvirnog sporazuma: 1. oktobar 2018. godine

12. Datum zaključenja ugovora: 29. oktobar 2018. godine

13. Osnovi podaci o ponuđaču i ponudi kojoj je dodeljen ugovor: Preduzeće za informatički i komunikacioni inženjering „DIGIT“ d.o.o. Milenka Vesnića 3, PIB 100001214, matični broj 07517076.

14. Period važenja ugovora: Ugovor se zaključuje na određeno vreme sa rokom trajanja godinu dana od dana zaključenja.

Preuzmite:

30.10.2018.- Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2 za centralizovanu javnu nabavku broj 15/2018 

22.11.2019. – Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2 za centralizovanu javnu nabavku broj 15/2018Skip to content