Centralizovana javna nabavka broj 6/2016 – Nabavka usluge osiguranja zaposlenih i drugih lica

Na osnovu člana 116. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik
RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15),

NARUČILAC

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
11000 Beograd, Birčaninova 6

objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

u otvorenom postupku javne nabavke broj 6/2016
Nabavka usluga osiguranja zaposlenih i drugih lica
Partija 1 – Smrt usled nezgode , Trajni invaliditet, Troškovi lečenja i dnevna naknada

 

1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, ul. Birčaninova broj 6, Beograd, www.mduls.gov.rs

2. Vrsta naručioca: Organ državne uprave

3. Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: Nabavka usluge osiguranja zaposlenih u slučaju smrti usled nezgode, trajnog invaliditeta, troškova lečenja i dnevne naknade, po partijama. Naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavke: 66510000-8 Usluge osiguranja.

4. Predmet partije 1: Smrt usled nezgode, Trajni invaliditet, Troškovi lečenja i dnevna naknada

5. Ugovorena vrednost: 577.430,00 dinara bez PDV.

6. Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena

7. Broj primljenih ponuda: 2 (slovima: dve)

8. Deo ili vrednost ugovora koji će se izvršiti preko podizvođača: Samostalna ponuda.

9. Datum donošenja odluke o zaključenju okvirnog sporazuma: 14. oktobar 2016.
godine.

10. Datum zaključenja okvirnog sporazuma: 31. oktobar 2016. godine.

11. Datum zaključenja ugovora: 04. maj 2018. godine.

12. Osnovi podaci o ponuđaču i ponudi kojoj je dodeljen ugovor: Generali osiguranje Srbija ado, Beograd, ulica Vladimira Popovića 8, PIB 1000001175, matični broj 17198319.

13. Period važenja ugovora: Ugovor je zaključen na period od 1 godine.

7.5.2018. – Obaveštenje o zaključenom ugovoru za centralizovanujavnu nabavku broj 6/2016Skip to content