Centralizovana javna nabavka broj 7/2018 – Nabavka usluge mobilne telefonije

Na osnovu člana 116. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15),

NARUČILAC

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
11000 Beograd, Birčaninova 6

objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
u otvorenom postupku centralizovane javne nabavke broj 7/2018 – Usluge mobilne telefonije

 

1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, ul. Birčaninova broj 6, Beograd, www.mduls.gov.rs

2. Vrsta naručioca: Organ državne uprave.

3. Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: Predmet javne nabavke je nabavka usluge mobilne telefonije. Naziv i oznaka iz opšteg rečnika: 64212000-5 Usluge mobilne telefonije.

4. Predmet: Usluge mobilne telefonije.

5. Ugovorena vrednost: 2.000.000,00 dinara bez PDV.

6. Kriterijum za dodelu ugovora: Ekonomski najpovoljnija ponuda.

7. Broj primljenih ponuda: 2 (slovima:dve) .

8. Ponuđač ne nastupa sa podizvođačem.

9. Datum donošenja odluke o zaključenju okvirnog sporazuma: 10. jul 2018. godine.

10. Datum zaključenja okvirnog sporazuma: 3. septembar 2018. godine.

11. Datum zaključenja ugovora: 25. septembar 2018.godine.

12. Osnovni podaci o ponuđaču i ponudi kojoj je dodeljen ugovor: PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE „TELEKOM SRBIJA“ A.D. Beograd, Takovska 2, PIB 100002887, matični broj 17162543.

13. Period važenja ugovora: Ugovor je zaključen na period od 1 godine

Preuzmite:Skip to content