Javna nabavka broj JNMV/10-2020 – Usluge osiguranja vozila Dacia Duster Essential 1.5 Blue dCI 115 4×4

                Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15) i Odluke o pokretanju postupka broj 404-02-109/2020-02 od 26. juna 2020. godine

NARUČILAC

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

11000 Beograd, Birčaninova 6

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Redni broj javne nabavke JNMV/10-2020

 

 

Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, 11000 Beograd,  www.mduls.gov.rs

Vrsta naručioca: Organ državne uprave

Vrsta postupka javne nabavke: Postupak javne nabavke male vrednosti.

Vrsta predmeta nabavke su usluge.

Predmet javne nabavke: ,,Usluge osiguranja vozila Dacia Duster Essential 1.5 Blue dCI 115 4×4 ”.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: – Usluge osiguranja motornih vozila 66514110-0

Javna nabavka nije oblikovana po partijama.

Kriterijum za dodelu ugovora: Najniža ponuđena cena

Način preuzimanja konkursne dokumentacije: Konkursna dokumentacija se preuzima sa Portala javnih nabavki na sajtu www.ujn.gov.rs a ista se istovremeno objavljuje i na internet stranici Naručioca, odnosno internet adresi www.mduls.gov.rs

Način podnošenja ponude i rok: Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa ovim pozivom i konkursnom dokumentacijom. Ponudu sa priloženom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti, poštom ili lično predajom, na adresu Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6, sa naznakom: ,,Ponuda za javnu nabavku br. JNMV/10-2020 ,,Usluge osiguranja vozila Dacia Duster essential 1.5. Blue dCI 115 4×4”. – NE OTVARATI”. Na poleđini koverte naznačiti naziv i adresu ponuđača, telefon i osobu za kontakt. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti nazive i adrese svih učesnika u zajedničkoj ponudi kao i ime i broj telefona jednog lica za kontakt.

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 9. jula 2020. godine do 10:30 časova.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda obaviće se po isteku roka za podnošenje ponuda, tj. dana 9. jula 2020. godine u 11:00 časova u prostorijama  Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6. Postupak otvaranja ponuda sprovodi Komisija obrazovana rešenjem Naručioca.

Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda je javno, a u postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača, koji Komisiji za javnu nabavku Naručioca predaju ovlašćenje u pisanoj formi za učešće u postupku otvaranja ponuda (ovlašćenja moraju imati broj, datum i biti overena), u protivnom nastupaju kao javnost i ne mogu preduzimati aktivne radnje u postupku (potpisivanje zapisnika, isticanje prigovora i dr).

Rok za donošenje odluke: Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

Lica za kontakt: Ivana Ćirić, ivana.ciric@mduls.gov.rs.Skip to content