Javna nabavka broj O/13-2018 – Analiza primene propisa u oblasti ostvarivanja slobode udruživanja

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15) i Odluke o pokretanju postupka broj 404-02- 129/2018-02 od 15. avgusta 2018. godine,

NARUČILAC
MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
11000 Beograd, Birčaninova 6

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
Redni broj javne nabavke O/13-2018

 

Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, 11000 Beograd, www.mduls.gov.rs

Vrsta naručioca: Organ državne uprave

Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak.

Vrsta predmeta nabavke su usluge.

Predmet javne nabavke: Analiza primene propisa u oblasti ostvarivanja slobode udruživanja.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 98300000-6 Razne usluge. Javna nabavka nije oblikovana po partijama.

Kriterijum za dodelu ugovora: Ekonomski najpovoljnija ponuda sa sledećim kriterijumima:
– ponuđena cena – 60 pondera
– kvalitet angažovanog lica – 40 pondera

Način preuzimanja konkursne dokumentacije: Konkursna dokumentacija se preuzima sa Portala javnih nabavki na sajtu www.ujn.gov.rs a ista se istovremeno objavljuje i na internet stranici Naručioca, odnosno internet adresi
www.mduls.gov.rs

Podaci o nadležnim organima gde se mogu blagovremeno dobiti ispravni podaci o poreskim obavezama, zaštiti životne sredine, zaštiti pri zapošljavanju, uslovima rada i sl: Podaci o poreskim obavezama se mogu dobiti u Poreskoj upravi (Ministarstvo finansija, Republika Srbija), Save Maškovića 3-5, Beograd, Internet adresa: www.poreskauprava.gov.rs. Posredstvom državnog organa Poreske uprave, mogu se dobiti ispravne informacije o adresama i kontakt telefonu organa ili službe teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave o poreskim obavezama koje administriraju ovi organi;

Podaci o zaštiti životne sredine se mogu dobiti u Agenciji za zaštitu životne sredine, Ruže Jovanović 27a, Beograd, Internet adresa: www.sepa.gov.rs., i u Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije, Bulevar Mihajla Pupina 2, Beograd, Internet adresa: www.ekologija.gov.rs).

Način podnošenja ponude i rok: Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa ovim pozivom i konkursnom dokumentacijom. Ponudu sa priloženom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti, poštom ili lično predajom, na adresu Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6, sa naznakom: ,,Ponuda za javnu nabavku br. O/13-2018 – usluge, Analiza primene propisa u oblasti ostvarivanja slobode udruživanja – NE OTVARATI”. Na poleđini koverte naznačiti naziv i adresu ponuđača, telefon i osobu za kontakt. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti nazive i adrese svih učesnika u zajedničkoj ponudi kao i ime i broj telefona jednog lica za kontakt.

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 17. septembra 2018. godine do 10:00 časova.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda obaviće se po isteku roka za podnošenje ponuda, tj. dana 17. septembra 2018. godine, u 10:30 časova u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova

6. Postupak otvaranja ponuda sprovodi Komisija obrazovana rešenjem Naručioca. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda je javno, a u postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača, koji Komisiji za javnu
nabavku Naručioca predaju ovlašćenje u pisanoj formi za učešće u postupku otvaranja ponuda (ovlašćenja moraju imati broj, datum i biti overena), u protivnom nastupaju kao javnost i ne mogu preduzimati aktivne radnje u postupku (potpisivanje zapisnika, isticanje prigovora i dr).

Rok za donošenje odluke: Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.

Lica za kontakt: Ivana Ćirić i Nataša Lukić, e-mail adresa: ivana.ciric@mduls.gov.rs; natasa.lukic@mduls.gov.rs

 Skip to content