Javna nabavka broj O/13-2020 -Izrada uporedno-pravne analize za dalju profesionalizaciju državnih službenika na položaju i jačanje upravljačke odgovornosti

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12, 14/15 i 68/15) i Odluke o pokretanju postupka broj 404-02-90/2020-02 od 10. juna 2020. godine,

NARUČILAC

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

11000 Beograd, Birčaninova 6

objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Redni broj javne nabavke O/13-2020

 

Naziv, adresa i internet stranica Naručioca: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, 11000 Beograd,  www.mduls.gov.rs

Vrsta naručioca: Organ državne uprave

Vrsta postupka javne nabavke: Otvoreni postupak.

Vrsta predmeta nabavke su usluge.

Predmet javne nabavke: Izrada uporedno-pravne analize za dalju profesionalizaciju državnih službenika na položaju i jačanje upravljačke odgovornosti.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 98300000-6 – Razne usluge.

Javna nabavka nije oblikovana po partijama.

Kriterijum za dodelu ugovora: Ekonomski najpovoljnija ponuda

I  PONUĐENA CENA: 60 PONDERA

Ponuda sa najnižom ponuđenom cenom vrednovaće se sa 60 pondera

Vrednovanje ostalih ponuda, izračunava se po formuli:

Najniža ponuđena cena / Ponuđena cena 60

II KVALITET ANGAŽOVANIH LICA: 40 PONDERA

U okviru ovog elementa kriterijuma vrednovaće se iskustva angažovanih lica u pripremi analiza iz oblasti radno-pravnih odnosa u javnoj upravi Republike Srbije u predhodnih pet godina do dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki, i to:

  • 0 referentnih projekata vrednovaće se sa 0 pondera,
  • 1 referentni projekat vrednovaće se sa 10 pondera,
  • 2 referentna projekta vrednovaće se sa 20 pondera,
  • 3 referentna projekta vrednovaće se sa 30 pondera,
  • 4 i više referentnih projekata vrednovaće se sa 40 pondera,

Način preuzimanja konkursne dokumentacije: Konkursna dokumentacija se preuzima sa Portala javnih nabavki na sajtu www.ujn.gov.rs a ista se istovremeno objavljuje i na internet stranici Naručioca, odnosno internet adresi www.mduls.gov.rs

Način podnošenja ponude i rok: Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa ovim pozivom i konkursnom dokumentacijom. Ponudu sa priloženom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti, poštom ili lično predajom, na adresu Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6, sa naznakom: ,,Ponuda za javnu nabavku br. O/13-2020 usluge, Izrada uporedno-pravne analize za dalju profesionalizaciju državnih službenika na položaju i jačanje upravljačke odgovornosti NE OTVARATI”. Na poleđini koverte naznačiti naziv i adresu ponuđača, telefon i osobu za kontakt. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti nazive i adrese svih učesnika u zajedničkoj ponudi kao i ime i broj telefona jednog lica za kontakt.

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 28. jula 2020. godine do 10:30 časova.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Javno otvaranje ponuda obaviće se po isteku roka za podnošenje ponuda, tj. dana 28. jula 2020. godine, u 11:00 časova u prostorijama  Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6. Postupak otvaranja ponuda sprovodi Komisija obrazovana rešenjem Naručioca.

Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda je javno, a u postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača, koji Komisiji za javnu nabavku Naručioca predaju ovlašćenje u pisanoj formi za učešće u postupku otvaranja ponuda (ovlašćenja moraju imati broj, datum i biti overena), u protivnom nastupaju kao javnost i ne mogu preduzimati aktivne radnje u postupku (potpisivanje zapisnika, isticanje prigovora i dr).

Rok za donošenje odluke: Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda.

Lica za kontakt: Ivana Ćirić, e-mail adresa: ivana.ciric@mduls.gov.rsSkip to content