Javna nabavka broj P/1-2019 – Uslugu održavanja softvera za budžetsko računovodstvo

Na osnovu člana 36. stav 7.  Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br.124/12,  14/15 i  68/15),

NARUČILAC

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

11000 Beograd, Birčaninova 6

objavljuje

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU POSTUPKA

bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za Uslugu održavanja softvera za budžetsko računovodstvo

redni broj P/1-2019

 

  1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, ul. Birčaninova broj 6, Beograd, mduls.gov.rs
  2. Vrsta naručioca: Organ državne uprave
  3. Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki:   Predmet javne nabavke su uslugeUsluga održavanja softvera za budžetsko računovodstvo; naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavke: 72267000-4 – Usluge održavanja i popravke softvera.
  4. Osnov za primenu pregovaračkog postupka i podaci koji opravdavaju njegovu primenu: Članom 36. stavom 1. tačkom 2) Zakona o javnim nabavkama propisano je, između ostalog, da naručilac može sprovoditi pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda ako iz razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava nabavku može izvršiti samo određeni ponuđač. Javna nabavka – Usluge, Održavanje softvera za budžetsko računovodstvo, predstavlja nabavku usluge održavanja NexTBIZ softvera za: NexTBIZ osnovni modul, trezorsko poslovanje, obračun ostalih ličnih primanja i  Registar zaposlenih, koje je Privredno društvo za informacioni inženjering „Bit Impeks“ doo instaliralo i uvelo kod Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Nabavka se sprovodi zbog potrebe kontinuiranog vršenja zadataka iz oblasti materijalno-finansijskog poslovanja.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je u 2018. godini, sa  „Bit Impeks“ d.o.o. Beograd zaključilo Ugovor o pružanju usluga održavanja softvera za budžetsko računovodstvo, broj: 404-02-47/7/2018-02 od  8. maja  2018. godine.

Imajući u vidu da je nosilac autorskih prava „NexTBIZ poslovni programski paketi vlasnik source code NexTBIZ softvera, predmetnu nabavku iz razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava, može izvršiti samo Privredno društvo za informacioni inženjering „Bit Impeks“ d.o.o. Beograd.

  1. Naziv i adresa lica kojem će naručilac poslati poziv za podnošenje ponude: Privredno društvo za informacioni inženjering „Bit Impeks“ d.o.o. Beograd, ul. Ljermontova 13, Beograd.


Skip to content