Javna nabavka broj P/2-2019 – Automatizacija procesa elektronske pisarnice i nabavka licenci za elektronsku pisarnicu

Na osnovu člana 36. stav 7.  Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br.124/12,  14/15 i  68/15),

 

NARUČILAC

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

11000 Beograd, Birčaninova 6

 

objavljuje

 

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA

bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za uslugu – Automatizacija procesa elektronske pisarnice i nabavka licenci za elektronsku pisarnicu

redni broj P/2-2019

 

  1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, ul. Birčaninova broj 6, Beograd, mduls.gov.rs
  2. Vrsta naručioca: Organ državne uprave
  3. Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki:   Predmet javne nabavke su usluge automatizacija procesa elektronske pisarnice i nabavka licenci za elektronsku pisarnicu; naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavke: 72261000-2 – Usluge softverske podrške; 72513000-4 – Usluge automatizacije kancelarijskog poslovanja.
  4. Osnov za primenu pregovaračkog postupka i podaci koji opravdavaju njegovu primenu: Članom 36. stavom 1. tačkom 2) Zakona o javnim nabavkama propisano je, između ostalog, da naručilac može sprovoditi pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda ako iz razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava nabavku može izvršiti samo određeni ponuđač. Imajući u vidu da je Asseco SEE doo iz Beograda, vlasnik izvornog koda uvedenog sistema, smatramo da je jedini ponuđač koji može pružiti ovu vrstu usluge automatizacije procesa elektronske pisarnice i nabavku licenci za elektronsku pisarnicu, iz kog razloga je Ministarstvo planom javnih nabavki za 2019. godinu pod rednim brojem 1.2.10. planiralo nabavku automatizacija procesa elektronske pisarnice i nabavka licenci za elektronsku pisarnicu u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, procenjene vrednosti 3.733.333 dinara.

Predmetni Softver predstavlja deo softverskog rešenja „ASEPA CM“, koje je u skladu sa članom 202. i 203. Zakona o autorskim i srodnim pravima („Sl. glasnik RS“, br. 104/2009, 99/2011, 119/2012 i 29/2016- odluka US) deponovano kod Zavoda za intelektualnu svojinu Potvrdom o unošenju u evidenciju i deponovanju autorskih dela i predmeta srodnih prava 990 broj 2014/2032 A-68/2014/1 od 7. maja 2014. godine i softverskog rešenja „DUC“, koje je u skladu sa članom 202. i 203. Zakona o autorskom i srodnim pravima („Sl. glasnik RS“, br. 104/2009, 99/2011, 119/2012 i 29/2016- odluka US) deponovano kod Zavoda za intelektualnu svojinu Potvrdom o unošenju u evidenciju i deponovanju autorskih dela i predmeta srodnih prava 990 broj 2014/2033 A-69/2014/1 od 7. maja 2014. godine, čiji je nosilac autorskih prava Asseco SEE doo iz Beograda.

Imajući u vidu činjenicu da je nosilac autorskih prava i vlasnik izvornog koda (source code) Asseco SEE doo iz Beograda, te da u vezi sa isključivim pravom na source code, isključivo Asseco SEE doo iz Beograda, može vršiti automatizaciju procesa u uvedenom sistemu elektronske pisarnice kao i nabavku licenci za elektronsku pisarnicu, neophodno je da se povodom predmetne javne nabavke sprovede pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda.

  1. Naziv i adresa lica kojem će naručilac poslati poziv za podnošenje ponude: Privredno društvo Asseco doo iz Beograda, ul. Milutina Milankovića 19g, PIB 100389094, matični broj 07432461.


Skip to content